ประสิทธิภาพและคุณภาพของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน

ต้อง
ประสิทธิภาพและคุณภาพ
เราจะมั่นใจในประสิทธิภาพและคุณภาพของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนได้โดยการทดสอบหาประสิทธิผลทางการเรียนรู้ของผู้เรียน คือ คอมพิวเตอร์ช่วยสอน (Computer Assisted Instruction) หรือ CAI เป็นสื่อการเรียนการสอน และเป็นกระบวนการเรียนการสอน โดยมีลักษณะการทำงานในรูปแบบของสื่อประสม (Multimedia) คือใช้สื่อร่วมกันมากกว่า 1 ชนิด เช่น ตัวอักษร ภาพ เสียง ภาพเคลื่อนไหว ที่สำคัญคือสามารถโต้ตอบระหว่างผู้เรียนกับ คอมพิวเตอร์ มีการประเมินผลเพื่อสนองตอบให้กับผู้เรียนอย่างรวดเร็ว โดยจะต้องมีลักษณะสำคัญ 4 ประการ ซึ่งเรียกย่อๆ ว่า 4- I คือ
 
  1.Information : ต้องมีเนื้อหาสาระสำคัญ 
 
 
  2.Individualized : ต้องตอบสนองความแตกต่างระหว่างบุคคล
 
 
  3.Interactive : ต้องมีการโต้ตอบระหว่างผู้ใช้กับบทเรียนได้ 
 
 
  4.Immediate Feedback : ต้องให้ผลย้อนกลับโดยทันที
 
ประสิทธิภาพ หมายถึง การปฏิบัติงานที่ต้องการให้ประสบผลสำเร็จและเกิดประโยชน์สูงสุด โดยงานนั้นจะต้องมีความรวดเร็ว ประหยัดและผู้รับบริการมีความพึงพอใจใช้เทคนิคที่สะดวกสบายกว่าเดิม คุ้มค่า และใช้ทรัพยากรน้อยที่สุดในขณะที่ต้องการผลงานมากที่สุด ดังนั้น  ประสิทธิภาพของคอมพิวเตอร์ช่วยสอน จึงหมายถึง คอมพิวเตอร์ช่วยสอนที่สามารถ นำไปใช้ในการสอนแล้ว ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ด้วยตนเองอย่างสมบูรณ์  และผู้เรียนมีความพึงพอใจ
กาหาประสิทธิภาพ  ก็หมายถึงการหาคุณภาพของคอมพิวเตอร์ช่วยสอนตามเกณฑ์ที่กำหนด     โดยไปวัดจากผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของกลุ่มตัวอย่าง เมื่อได้เรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนจบบทเรียนแล้ว  เช่น  จะใช้เกณฑ์  80/80 โดย    80 ตัวแรก คือ ค่าคะแนนเฉลี่ยของจำนวนคำตอบที่กลุ่มตัวอย่างตอบถูกต้อง จากการทำแบบฝึกหัดคิดเป็นร้อยละ 80         80 ตัวหลัง คือ ค่าคะแนนเฉลี่ยของจำนวนคำตอบที่กลุ่มตัวอย่างตอบถูกต้อง จากการทำแบบฝึกหัดคิดเป็นร้อยละ 80         แบบฝึกหัด หมายถึง ข้อสอบที่ให้กลุ่มตัวอย่างทำหลังจากเรียนจบ ในแต่ละบทเรียนเพื่อประเมินผลความก้าวหน้าทางการเรียนของกลุ่มตัวอย่าง          แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หมายถึง ข้อสอบที่ให้นักศึกษาทำภายหลังจากเรียนด้วยคอมพิวเตอร์ช่วยสอนจบแล้ว

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน kanyanat

คำสำคัญ (Tags)#ประสิทธิภาพและคุณภาพของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน

หมายเลขบันทึก: 46470, เขียน: 26 Aug 2006 @ 10:49 (), แก้ไข: 11 Feb 2012 @ 15:43 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)