มิงกะละบา

nai
มิงกะละบา...........สวัสดีครับ

 

มิงกะละบา...........สวัสดีครับ

เมื่อวันที่ 13-15 สิงหาคม 2549 ผมมีโอกาสไปศึกษาดูงาน ประเทศสหภาพพม่า มีสิ่งที่ประทับใจหลายอย่างที่อยากมาเล่าให้ฟัง.............ครับ

ผมออกจากสนามบินดอนเมืองโดยสายการบินไทยใช้เวลาเดินทาง 1ชั่วโมงก็ถึงสนามบินมิงกาลาดอน เมืองย่างกุ้ง ประเทศพม่า ระยะทางสั้นมาก พนักงานบนเครื่องบินบริการอาหารแทบเก็บไม่ทัน ก็ถึงเสียแล้ว

ไกด์ท้องถิ่น มีชื่อที่คนไทยตั้งให้ที่เรียกกันติดปากคือ  คุณบุญยืน 007เป็นผู้คอยอำนวยความสะดวกในครั้งนี้ โดยรถบัสปรับอากาศ พาชมเมืองย่างกุ้ง ชมอาคารสถาปัตยกรรมสไตล์วิตอเรียที่มีอายุกว่า 100ปีชมย่านซิตี้ฮอลล์ ชมสวนสาธารณะมหาบัณฑล อนุสาวรีย์รำลึกถึงอิสรภาพ ชมพระเจดีย์ซูเล เจดีย์ทรงแปดเหลี่ยมกลางเมืองย่างกุ้งสร้างในสมัยอังกฤษยังปกครองพม่าอยู่ เปรียบเจดีย์ซูเลนี้ได้ดั่งหัวใจของเมืองย่างกุ้ง เพราะชาวอังกฤษได้วางผังเมืองให้เจดีย์เป็นจุดศูนย์กลางของเมือง      เป็นธรรมเนียมการเข้าวัดของคนพม่าทุกคนต้องถอดรองเท้าครับ.......... ฝั่งตรงข้ามของเจดีย์ซูเล  มีสวนสาธารณะมหาบัณฑุละ ภายในสวนมีอนุสาวรีย์อิสรภาพ รูปเสาแหลมสูง  40  เมตร ล้อมรอบด้วยเสาหินสูง  9  เมตร 5 ต้นแทนรัฐที่ปกครองตนเองกึ่งอิสระ  5  รัฐ  คือ  ฉาน กะฉิ่น  กะเหรี่ยง กะยา และชิน

         นมัสการพระเขี้ยวแก้วพระเจดีย์ชะเวเดอร์ พระเจดีย์ที่มีความงดงามทางพุทธศิลป์ทั้งภายในและภายนอก   นมัสการพระนอนเซ่าทัดจีพระนอนซึงมีความยาว  70  เมตรซึ่งเป็นพระนอนที่ยาวที่สุดของพม่า

         ชมเจดีย์กาบาเอ ที่ตั้งอยู่ทางตอนเหนือของทะเลสาบอินยาสร้างโดยนายอูนุ ผู้เป็นนายกรัฐมนตรีคนแรกของพม่าเพื่อใช้เป็นที่ชำระพระไตรปิฎกของพุทธศาสนาครั้งที่ 6  ของปี ค.ศ. 1954- 1956 และอุทิศเจดีย์เพื่อให้บังเกิดสันติสุขแก่โลก  เจดีย์เป็นรูปทรงกลม ความสูงและเส้นผ่าศูนย์กลาง 34  เมตร บรรจุพระธาตุของพระพุทธสาว2 องค์ 

         ต่อมาเลือกซื้อสินค้าพื้นเมืองที่ตลาดสก๊อตมาร์เก็ต  ซึ่งสร้างโดยชาวสก็อต  สมัยเมื่อครั้งพม่ายังคงเป็นอาณานิคมของประเทศอังกฤษ  โดยสามารถซื้อสินค้าพื้นเมืองได้มากมายในราคาถูกกว่าที่ส่งมาขายในบ้านเรา เช่นไม้และงาช้างแกะสลัก  พระพุทธรูปไม้หอมแกะสลัก  แป้งทานาคา  ผ้าปักพื้นเมือง  เครื่องเงินและพลอยชนิดต่างๆ
        จากนั้นไปนมัสการ พระมหาเจดีย์ชะเวดากอง พระเจดีย์ทองคำคู่บ้านคู่เมืองประเทศพม่าอายุกว่าสองพันห้าร้อยปี ห่อหุ้มทองคำหนักยี่สิบสามตัน ภายในประดิษฐานเส้นพระเกศาธาตุของพระพุทธเจ้าจำนวนแปดเส้นและอัฐิบริขารของพระพุทธเจ้าองค์ก่อนทั้งสามพระองค์ บนยอดประดับด้วยเพชรพลอย และอัญมณีต่าง จำนวน 5,428 เม็ด และยังมีเพชรขนาดใหญ่ประดับอยู่บนยอด       อธิฐาน จุดอธิษฐานศักดิ์สิทธิ์และสรงน้ำพระประจำวัน นมัสการพร้อมใบไม้ที่มีความหมายว่าชัยชนะและความสำเร็จ
         ต่อมาไปรับประทานอาหารค่ำแบบบุฟเฟ่ต์พร้อมชมนาฏศิลป์ของพม่าอันงดงามของภัตตาคารนกการเวก บนทะเลสาบหลวง โดยภัตตาคารนี้สร้างในปี 2513 เลียนแบบเรือกัญญา เรือเป็นรูปนกการเวกสัตว์ในป่าหิมพานต์
    ตอนเช้าเดินทางโดยรถโค้ชปรับอากาศสู่เมืองหงสาวดี หรือพะโค เมืองหลวงเก่าแก่ของอาณาจักรมอญโบราณที่มีอายุมากกว่า 400 ปี ซึ่งมีระยะห่างจากย่างกุ้งประมาณ 90 .. ใช้เวลาเดินทางประมาณสองชั่วโมง ถึงเมืองหงสาวดี นำท่านชมเจดีย์ชเวมอดอ เจดีย์ที่สูงที่สุดในหงสาวดี สัญลักษณ์ยืนยันความเจริญรุ่งเรืองของหวสาวดีภายในบรรจุพระเกศาธาตุของพระพุทธเจ้าจำนวนสองเส้น เชิญนมัสการบริเวณยอดพระเจดีย์หักซึ่งชาวมอญและชาวพม่าเชื่อกันว่าเป็นจุดที่ศักดิ์สิทธ์                     ต่อมาไปนมัสการพระนอนชเวตาแลวซึ่งเป็นที่เคารพนับถือของชาวพม่าทั่วประเทศ และเป็นพระนอนที่เก่าแก่ที่สุดของพม่า จากนั้นชมวังบุเรงนองซึ่งในอดีตเคยรุ่งเรือง รวมทั้งชมพระมหาเชดี (พระมหาเจดีย์) สร้างโดยพระเจ้าบุเรงนอง เพื่อบรรจุพระทันตธาตุของพระพุทธเจ้าเพื่อเสริมพระบารมี แต่ปัจจุบันพระธาตุได้ถูกย้ายไปประดิษฐานที่เมืองอังวะเมื่อครั้งย้ายเมือง                 จากนั้นเดินทางต่อสู่เชิงเขาไจ้เที่ยวพร้อมสัมผัสความเย็นที่เย็นขึ้นเรื่อยๆเดินทางจนถึงเชิงเขาไจ้เที่ยว   เปลี่ยนเป็นรถบรรทุกเพื่อขึ้นเขาไจ้เที่ยว ซึ่งขณะนั้นฝนตกหนักมาก ทุกคนเปียกกันหมด ถนนขึ้นเขาน่ากลัวมาก  บรรยากาศสุดจะบรรยายจริงๆ เมื่อถึงจุดจอดรถบรรทุกก็เปลี่ยนไปขึ้นเสลี่ยงค่าบริการ 15  ดอลลาร์สหรัฐหรือ  16000 จ๊าด ไม่รวมค่าทิป คนละ 2000 จ๊าด  ลักษณะเสลี่ยงเป็นเก้าอี้ผ้าใบผูกกับไม้ไผ่ขนาดใหญ่ 2 ลำ หามด้วยคน 4 คนข้างหน้า 2 คนข้างหลัง 2คนระยะทางประมาณ 4 กิโลเมตร เดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง จนถึงพระธาตุอินทร์แขวนในขณะที่ไปถึงมีฝนตกตลอดเวลา   คุณบุญเย็นแนะนำให้คณะไปนมัสการพระธาตุให้ครบ  3 ครั้ง  พระเจดีย์องค์นี้จะเปิดตลอดคืนแต่ประตูเหล็กที่เปิดสำหรับบุรุษเปิดถึงเวลา 22.00 น.เท่านั้น ผู้ชายจะสามารถเข้าไปนมัสการพระธาตุโดยใช้ศรีษะสัมผัสองค์พระธาตุได้

                    ตอนเช้าเดินทางกลับโดยนั่งเสลี่ยงกลับเหมือนเดิม  คนหามเสลี่ยงจำลูกค้าได้แม่นยำมาก มาเรียกแต่เช้าเลย

            ต่อมาไป นมัสการพระเจีย์ไจ้ปุ่นซึ่งบูรณะเมื่อ พ . . 2019 มีพระพุทธรูปปางประทับนั่งโดยรอบทั้งสี่ทิศ ประกอบด้วยองค์สมเด็จพระสมณโคดมสัมมาสัมพุทธเจ้า กับพระพุทธเจ้าในอดีตสามพระองค์คือ พระพุทธเจ้าโกนาคมน์ พระพุทธเจ้ากุสันธะ และพระพุทธเจ้ามหากัสสปะ สร้างโดยสี่สาวพี่น้องที่อุทิศตนให้กับพระพุทธศาสนาโดยสร้างพระพุทธรูปแทนตนเองและสาบานตนไม่คล่องแวะกับบุรุษเพศ                       

            หลังจากนั้นคณะได้เดินทางกลับมาเมืองย่างกุ้ง  ไปนมัสการพระหยกขาวที่มีขนาดใหญ่มาก แกะสลักจากหยกขาวทั้งก้อน                                                               

            ต่อมาก็ถึงรายการสุดท้าย คุณบุญยืนพาคณะไปชมช้างเผือกของพม่าซึ่งไม่มีในบ้านเรา ลำตัวของช้างเป็นสีชมพูทั้งตัว เหมือนกลับควายเผือกในบ้านเรา  และเป็นสถานที่เดียวที่ทางการพม่าห้ามถ่ายรูป สำหรับการไปในครั้งนี้                            คณะของเราเดินทางกลับถึงกรุงเทพมหานครโดยสวัสดิภาพ  แต่ความประทับใจในความเป็นพุทธศาสนิกชนที่เคร่งครัดของชาวพม่า.................. ..... ศาสนสถานที่งดงามใหญ่โตกว่าที่ใดในโลก .......................ชีวิตความเป็นอยู่ที่พอเพียงอย่างแท้ จริงของ คนพม่า............... นับเป็นประสบการณ์ที่คุ้มค่ากับการใช้ชีวิตในต่างแดน 3 วัน 2 คืนในครั้งนี้อย่างยิ่งครับ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน รองชำนาญการ

คำสำคัญ (Tags)#พม่า

หมายเลขบันทึก: 46328, เขียน: 25 Aug 2006 @ 12:32 (), แก้ไข: 06 Sep 2013 @ 17:31 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, ความเห็น: 3, อ่าน: คลิก


ความเห็น (3)

วิลาชินณ์
IP: xxx.149.115.34
เขียนเมื่อ 

อยากไปเที่ยวจังเลย ๆๆๆๆ แต่งบประมาณหายากจริง ๆๆๆ จหางบไปได้ที่ไหนบ้างค่ะที่ถูก ๆๆๆ

 

ขอขอบคุณอาจารย์ nai & อาจารย์วิลาชินณ์...

  • อ่านแล้วอยากไปพม่ามากๆ เลยครับ (ไปมาแล้ว 2 รอบ ยังอยากไปอีกทุกปี)
  • อาจารย์วิลาชินณ์ลองหาทัวร์ไปตอนหน้าฝน > Low season (ช่วงที่คนไปเที่ยวน้อย) > ราคาน่าจะไม่แพงนัก

มีแนวโน้มว่า จะมีการสร้างถนนสายเอเชีย >

  • ไทยน่าจะเข้าพม่าได้ทางแม่สอด(ตาก) หรือแม่สาย(เชียงราย)
  • มิงกะล่าบา ขิ่มมยา (ขอมงคลจงมีแด่ท่านตามภาษาพม่า = สวัสดีครับ)
เขียนเมื่อ 
ขอบคุณ......คุณหมอวัลลภมากครับที่กรุณาแสดงความคิดเห็นครับ