ได้ไปอบรมดูงานการศึกษาของเด็กพิเศษที่ศุนย์การศึกษาพิเศษ

จังหวัดนครปฐมและไปดูงานที่โรงเรียนวัดราชสิงขร