30 ส.ค. 54.....นิยามมากมาย

moowarn
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
ไฮโดรเจนไอออน ไฮโดรเนียมไอออน

ตามคำนิยามของอาร์เรเนียส นักเคมีชาวสวีเดน

กรด คือ สารที่ให้ไฮโดรเจนไอออน (H+) ในสารละลายในน้ำ

เบส คือ สารที่ให้ไฮดรอกไซด์ไอออน (OH-) ในสารละลายในน้ำ

ตามคำนิยามของเบรินสเตด นักเคมีชาวเดนมาร์ก

กรด คือ สารที่ให้โปรตอน (H+) แต่โปรตอนหรือไฮโดรเจนไอออนถูกโมเลกุลของน้ำล้อมรอบจึงเรียกแทนด้วย H3O+ เรียกว่า ไฮโดรเนียมไอออน

เบส คือ สารที่รับโปรตอน

การบอกความเป็นกรดเบสของสารละลายจะใช้ความเข้มข้นของไฮโดรเนียมไอออนเป็นเกณฑ์ โดยสารละลายกรดมีความเข้มข้นของไฮโดรเนียมไอออนมากกว่าสารละลายเบส แต่ความเข้มข้นของไฮโดรเนียมไอออนมีค่าน้อย ไม่สะดวกต่อการนำมาใช้ระบุความเป็นกรดและเบสของสารละลาย ต่อมานักชีวเคมีชาวสวีเดน ชื่อ ซอเรนซัน ได้เปลี่ยนความเข้มข้นของไฮโดรเนียมไอออนเป็นค่า pH (Potential of Hydrogen ion) เพื่อให้สะดวกต่อการระบุความเป็นกรดเบสของสาร

ค่า pH ของสารละลาย คือ ตัวเลขที่บอกให้ทราบความเป็นกรดเบสของสารละลาย ดังนี้

สารละลายที่มีค่า pH เท่ากับ 7 เป็นกลาง

สารละลายที่มีค่า pH มากกว่า 7 เป็นเบส

สารละลายที่มีค่า pH น้อยกว่า 7 เป็นกรด

สารละลายที่เราใช้อยู่ทั่ว ๆ ไป มีค่า pH อยู่ในช่วง 0 – 14 แต่ pH ของสารละลายอาจมีค่าต่ำกว่า 0 หรือมากกว่า 14 ก็ได้

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกการฝึกสอนของ นางสาวประวีณา โนวิชัย...1/2554ความเห็น (0)