แนวคิดการวิเคราะห์เปรียบเทียบ (Benchmarking)

Benchmarking

    แนวคิดการวิเคราะห์เปรียบเทียบ (Benchmarking) และการเปรียบเทียบคู่
แข่งขัน (Competitive Benchmarking)
     แนวคิดการวิเคราะห์เปรียบเทียบ (Benchmarking) และการเปรียบเทียบคู่แข่งขัน
(Competitive Benchmarking) เป็นกรอบแนวคิดพื้นฐานในการวิเคราะห์ข้อมูลอุตสาหกรรมเชิงเปรียบเทียบเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้
1 นิยาม Benchmarking และ Competitive Benchmarking
Benchmarking ในด้านการบริหารจัดการ หมายถึง การวัด เปรียบเทียบและเรียนรู้ถึงผลิตภัณฑ์ บริการ กระบวนการและวิธีปฏิบัติขององค์กรที่เป็นคู่แข่ง ไม่ใช่คู่แข่งหรือองค์กรที่เป็นเลิศในด้านต่าง ๆ เพื่อนำผลของการเปรียบเทียบมาประยุกต์ใช้ในการปรับปรุงองค์กรของตน ซึ่งกระบวนการวัดเปรียบเทียบและเรียนรู้นี้ต้องเป็นระบบและต่อเนื่องเพื่อให้สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ของการปรับปรุงมู่งสู่ความเป็นเลิศในธุรกิจและบรรลุวัตถุประสงค์หลักขององค์กรต่อไป

       ดังนั้น Competitive Benchmarking คือ การวัด เปรียบเทียบและเรียนรู้ถึงผลิตภัณฑ์บริการ กระบวนการและวิธีปฏิบัติขององค์กรที่เป็นคู่แข่งขันโดยตรง (Competitor) ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อเปรียบเทียบองค์กรที่อยู่ในตลาดหรืออุตสาหกรรมเดียวกันหรือมีสินค้าหรือกระบวนการในการทำงานที่แข่งขันกันโดยตรงเพื่อประโยชน์ในการทราบถึงตำแหน่งขององค์กรในธุรกิจนั้น ๆ สามารถ
บ่งชี้ถึงจุดอ่อน จุดแข็งขององค์กร รวมทั้งมุ่งผลในเชิงของการแข่งขัน เพื่อนำผลที่ได้มาประยุกต์ปรับปรุงพัฒนาศักยภาพขีดความสามารถทางการแข่งขันขององค์กรต่อไป ทั้งนี้กระบวนการวัดเปรียบเทียบ การเรียนรู้ต้องกระทำอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง
2. หลักการของการทำ Benchmarking
      หลักการสำคัญของเทคนิค Benchmarking คือ การคิดออกนอกกรอบสิ่งที่เป็นอยู่ (Think outof box) กล่าวคือ พยายามมองออกไปจากจุดเดิมที่องค์กรเป็นอยู่หรือที่ดำเนินอยู่ในปัจจุบันไปสู่ระบบที่กว้างขึ้นการทำ Benchmarking เป็น “การเรียนรู้” โดยพยายามประสานแนวคิดหรือวิธีการปฏิบัติงานขององค์กรอื่น ๆ เข้ามาใช้ในองค์กรของตนเอง ซึ่ง Benchmarking จะสามารถช่วยตอบคำถามที่
สำคัญ 3 ประการ เพื่อนำไปสู่การจัดทำแผนกลยุทธ์ขององค์กร ได้แก่
1. ในปัจจุบันองค์กรของเราอยู่ ณ จุดไหน (Where are we now?)
2. องค์กรของเราต้องการไปสู่จุดไหน (Where do we want to get to?)

3. ด้วยวิธีการใดที่เราสามารถไปถึงจุดนั้น ๆ (How do we get there?)

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของโครงการความเห็น (0)

คำสำคัญ (Tags)

#benchmarking

หมายเลขบันทึก

460782

เขียน

16 Sep 2011 @ 14:30
()

แก้ไข

21 Jun 2012 @ 21:19
()

สัญญาอนุญาต

ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน
อ่าน: คลิก