ภารกิจหลักของ Non-teaching

สำนักงานเลขานุการคณะ ส่วนใหญ่มีแนวทางที่ออกมาชัดเจนแล้ว ที่เหลือคงต้องลงมือปฏิบัติครับ

   เมื่อวานรศ.มาลินี ได้เป็นวิทยากรบรรยายในองค์ประกอบที่ 10 ภารกิจหลักของกองกลาง ที่สถาบันวิจัยทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ ห้องเอกาทศรถ 6 ผมและพี่ตา (คุณพัชรี ท้วมใจดี เลขานุการบัณฑิตวิทยาลัย...ไปโดยมิได้นัดหมายกัน) ไปร่วมสังเกตการณ์ด้วย เพราะอยากรู้ถึงแนวทางในการจัดทำองค์ประกอบที่ 10 ของ Non-teaching ในส่วนของสำนักงานเลขานุการคณะ ส่วนใหญ่มีแนวทางที่ออกมาชัดเจนแล้ว ที่เหลือคงต้องลงมือปฏิบัติครับ (Link) สำหรับในส่วนของกองกลาง รศ.มาลินี ได้ให้บุคลากรในกองกลางระดมความคิดเห็นกัน ในการจัดทำองค์ประกอบที่ 10 ภารกิจหลักได้บทสรุปออกมาเป็น 7 งานคือ

 •     งานสารบรรณ
 •     งานอาคาร
 •     งานประสานงาน
 •     งานการเจ้าหน้าที่
 •     งานสภาอาจารย์
 •     งานประชุมและพิธีการ
 •     งานประชาสัมพันธ์  

     จากเดิมที่กองกลางได้จัดทำองค์ประกอบที่ 10 ภารกิจหลัก จะประกอบไปด้วย

 •      การรับ - ส่งหนังสือราชการ
 •      การจัดประชุมและงานพิธีการ
 •      การขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ
 •      การสรรหา และพัฒนาบุคลากร
 •      การจัดสวัสดิการบ้านพัก
 •      งานด้านสาธารณูปโภค
 •      งานด้านรักษาความปลอดภัย
 •      งานด้านภูมิทัศน์และสิ่งแวดล้อม
 •      งานส่งเสริม สนับสนุนภารกิจหลักของอาจารย์
 •      การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของมหาวิทยาลัย

       ซึ่งแต่ละงานจะต้องไปจัดทำปฏิบัติการที่ดี และเกณฑ์การตัดสิน แต่รศ.มาลินี ได้กรุณาทำตัวอย่างในการเขียนปฏิบัติการที่ดี และเกณฑ์การตัดสินมาให้เกือบทุกงาน นอกจากนี้ได้ทราบข่าวจากพี่เฮียง (คุณกมลทิพย์ วรเดช หัวหน้างานสารบรรณว่าเตรียมจัดตั้งคณะกรรมการวิจัยสถาบันในกองกลางด้วย) ด้านงานวิจัยสถาบันตอนนี้พี่สุรีย์ จากคณะพยาบาล ได้แจกแบบสอบถามเรื่อง ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในสำนักงานเลขานุการคณะเรียบร้อยแล้ว วันนี้ภารกิจหลักของ Non-teaching มีรศ.มาลินีช่วยทำให้การประกันคุณภาพของหน่วยงานสายสนับสนุนให้มีความชัดเจนขึ้นครับ

บอย

ชุมชนสำนักงานเลขานุการ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สำนักงานเลขานุการคณะสหเวชศาสตร์ความเห็น (0)