ข้อมูลอัตราค่าเงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายต่อหัว ตามมติคณะรัฐมนตรี วันที่ 21 พฤศจิกายน 2549 และค่าใช้จ่ายตามนโยบายเรียนฟรี 15 ปี อย่างมีคุณภาพ ได้แก่ ค่าหนังสือเรียน ค่าอุปกรณ์การเรียน ค่าเครื่องแบบนักเรียนและค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ตามมติคณะรัฐมนตรี วันที่ 13 มกราคม 2552 

         พร้อมทั้งขั้นตอนการดำเนินงานตามนโยบาย

 ที่มา  :  เว็บไซต์  http://www.chinnaworn.com/index.php?lay=show&ac=article&Id=539147249&Ntype=10