เริ่มงานก้าวแรก KM อนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฏิ์ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๔๙ ท่านผู้อำนวยการฯ พิชัย ต.วัฒนผล เกริ่นนำด้วยน้ำเสียงอันนุ่มละมุน เล่าเรื่องที่เกี่ยวข้อง และภาพรวมที่เกี่ยวกับ การจัดการความรู้ ว่า เริ่มแรก การจัดการความรู้ ได้ดำเนินการในองค์กรเอกชน ทำให้เกิด ปราญ์ชชาวบ้าน ภูมิปัญญาท้องถิ่น ต่อมานำไปในใช้วงการแพทย์ และปัจจุบันกำลังนำเข้าสู่วงการศึกษา โรงเรียนได้รับการคัดเลือกให้ดำเนินงานในการจัดการความรู้ ซึ่ง จะเริ่มดำเนินการตั้งแต่บัดนี้และต่อไปอีก ๒ ปี เป็นการเริ่มต้น จากนั้น ได้แนะนำ คณะทำงานในก้าวแรกประกอบด้วย คุณเอื้อ = นายพิชัย ต.วัฒนผล คุณอำนวย = นางดาวรันต์ กิตตินิรันดร์กูล คุณกิจ = นางเบญจมาศ แพน้อย คุณWizard = นายโกวิทย์ อ่วมขันธ คณะทำงาน นางอนงค์ เรืองโรจน์ นางวิไล มานะวะ นางปวีณา พิทักษ์กุล นางบุษยา กิจเจริญวงศา นางพรทิพย์ ถวิลทรัพย์ กำหนดหัวปลา เป็นกลุ่มสาระภาษาไทย คณิตศาตร์ วิทยาศาสตร์ สังคม และอนุบาล แล้วให้คณะทำงานร่วมคัดสรร บุคลากรที่จะเข้าร่วมในกิจกรรม ตามช่วงชั้นที่ ๒ ( ปีที่ ๔ - ๖ ) กำหนดวันดำเนินกิจกรรม่จัดเวที โรงเรียน ในวันที่ ๓๐-๓๑ สิงหาคม ๒๕๔๙ ซึ่งได้บุคลากรที่จัดการเรียนการสอนอยู่ในช่วงชั้นที่ตั้งเป้าไว้ แล้วจะเก็บเกี่ยวบรรยายกาศ สภาพการดำนเนินการรายงานให้ทราบในตอนต่อไป