ตัวอย่างใบสมัครงาน

ใบสมัครงาน

ตัวอย่างใบสมัครงาน  

 ตัวอย่างใบสมัครงานภาษาอังกฤษ

Application Form

ตำแหน่งที่ต้องการ : เลขานุการ

Position Appliecd for : Secretary

เงินเดือนที่ต้องกากร : 15,000 บาท

Expected Salary : 15,000 Bath

ชื่อ – สกุล : นายสุนทร มาไว

Name in English : Mr. Soontorn Mawai

เพศ : ชาย/หญิง

Sex : Male/Female

วัน เดือน ปีเกิด : 12 กุมภาพันธ์ 2530

Date of Birth : 12th February 1987

ส่วนสูง : 170 ซม. น้ำหนัก : กก.

Height : 170 cm. Weight : 65 Kg.

ตำหนิ : แผลเป็นที่มือขวา

Sear : Wounded right hand

กรุ๊ปเลือด : กรุ๊ปเลือด A

Blood Group : Blood Group A

สถานที่เกิด : กรุงเทพฯ

Place of Birth : Bangkok

โทรศัพท์ที่จะติดต่อ : 765-4321 (สำนักงาน)

Telephone : 765-4321 (Office)

ที่อยู่ปัจจุบัน : 123 หมู่ 8 ถนนเอกชัย บางบอน บางขุนเทียน กทม.

Present Address : 123 Moo 8 Egkachai Rd. Bangbon Bangkhuntien Bangkok

ที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน (เขียนตามทะเบียนบ้าน)

Permanent Address

บัตรประชาชาชนเลขที่ : 24 123456 732

ID. Card No. : 24 123456 732

ออกให้ ณ : อำเภอเขตบางขุนเทียน จังหวัดกรุงเทพมหานคร

Issued at : Bangkhuntien Proviince Bangkok

วันที่ออกบัตร : 15 พฤษภาคม 2536

Issued Date : 15th May 1993

วันหมดอายุ : 14 พฤษภาคม 2542

Expired Date : 14th May 1999

สถานะความเป็นอยู่ : บ้านส่วนตัว บ้านเช่า อาศัยบิดามารดา

Living Status : Own House, Rent Home, Live with Parent

สถานะครอบครัว : โสด แต่งงาน หย่า หม้าย แยกกันอยู่

Marital Status : Single, Married, Divorced, Widowed, Separated

ชื่อคู่สมรส : อาชีพ สถานที่ทำงาน

Spouses Name : Occupation Firm Address

ชื่อบิดา : สมบูรณ์ อายุ : 55 ปี อาชีพ : รับราชการ

Name of Father : Somboon Age : 55 Occupation : Government Officer

ชื่อมารดา : จินตนา อายุ : 50 ปี อาชีพ : แม่บ้าน

Name of Mother : Jintana Age : 50 Occupation Housewife

สถานะทางทหาร : ได้รับการยกเว้น ศึกษาวิชาทหาร และผ่านการเกณฑ์ทหาร

Military Status : Exempted Military Studied and Conscriptedบันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน Pramkamol Sangsri 306

คำสำคัญ (Tags)#ใบสมัครงาน

หมายเลขบันทึก: 459964, เขียน: 11 Sep 2011 @ 23:03 (), แก้ไข: 06 Jun 2012 @ 18:50 (), สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)