เชื่อหรือไม่ว่า  ผึ้งปกติจะมีเหล็กไน  เมื่อต่อยผู้บุกรุกหรือศัตรูเสร็จแล้วภายในหนึ่งวันก้จะตายทันที