การควบคุมศัตรูพืชสามารถทำได้หลายวิธีตั้งแต่วิธีกล เขตกรรม  การใช้สารเคมี การใช้วิธีชีววิธีแต่ในปัจจุบัน นโยบายภาครัฐต้องการที่จะสนับสนุนและส่งเสริมให้หน่วยราชการมาใช้วิธีควบคุมศัตรูพืชโดยวิธีนี้เพื่อประโยชน์ในการรักษาสภาพแวดล้อมและรักษาคุณภาพของผลผลิตให้มีความปลอดภัยจาการเคมีเพื่อประโยชน์ในการค้า และเพิ่มมูลค่าของสินค้า