การช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภัยแล้ง  ปี  2548  จากการประชุม ครม.เมื่อวันที่  6  มิถุนายน  2549                  ได้เห็นชอบให้ความช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภัยพิบัติของอำเภอเมืองชุมพรแล้ว