Contact

เสนอแนะ

งานธุรการกับงานสารบรรณ แตกต่างหรือเหมือนกันอย่างไร

 

Posted in Gotoknow GotoKnow By 

Post ID: 45786, Created: , Updated, , License: All Rights Reserved, Comments: 2, Read: Click

Tags #ร่วมแสดงความคิด

Recent Posts 

Comments (2)

orcha
Written At 

          ไม่จริงค่ะ ดิฉันเข้ามาทำงานธุรการได้ปีกว่า ๆ แล้วค่ะ ก่อนที่จะมาทำงาน ดิฉันเข้าใจผิดว่างานธุรการ เป็นงานที่ทำตามหัวหน้าบังคับบัญชา  แต่จริง ๆ แล้วงานธุรการ ก็มีระบบของงานเช่นกันค่ะ เพราะถ้าทำแบบไม่มีระบบแล้ว ก็จะพบว่ายุ่งเหมือนกันค่ะ

            จากประสบการณ์งานธุรการ  ทำให้ดิฉันทราบว่า งานธุรการเป็นงานที่สำคัญไม่ด้อยไปกว่างานอื่น ๆ เลย คนอื่นอาจจะมองว่าใคร ๆ ก็ทำได้นั้น ก็จริงอยู่ แต่ว่าจะทำให้ดีนั้น ไม่ใช่ทุกคนที่จะทำได้นะคะ  เพราะงานธุรการเกี่ยวข้องกับงานสารบรรณที่ต้องอาศัยความละเอียด รอบคอบ และเกี่ยวข้องกับการประสานงาน ซึ่งจะต้องอาศัยประสบการณ์ และไหวพริบในการติดต่อสื่อสาร

        

ปัจจุบันงานธุรการหรืองานสารบรรณ ได้พัฒนาการปฏิบัติงาน โดยการนำระบบเทคโนโลยีมาใช้ในการปฏิบัติงาน ทุกคนคิดเห็นอย่างไร ผลดี ผลเสีย หรือการปฏิบัติงานรวดเร็ว ล่าช้ากว่าเดิม