โครงการกับการบริหารเชิงกลยุทธ์


การประสานโครงการเข้ากับกระบวนการบริหารเชิงกลยุทธ์

                   คือ  การนำกลยุทธ์ไปปฏิบัติ  (Strategy Implementation)  จะขับเคลื่อนด้วยโครงการ  มีการจัดทำโครงการ  (Project Design)  คัดเลือกโครงการที่สอดคล้องกับกลยุทธ์เพื่อการปฏิบัติต่อไป  โดยจะต้องให้ความสนใจประเด็นสำคัญ ๆ  ดังนี้

  1. การจัดสรรทรัพยากร  :  ด้านเงินทุน  คน  ทักษะทางด้านเทคโนโลยี  ความ

สามารถในการจัดการ  วัสดุและอุปกรณ์ต่าง ๆ 

   2.  อาจต้องมีการจัดองค์การใหม่เพื่อสนับสนุนให้สามารถดำเนินกลยุทธ์และโครงการได้  เช่น  มีการ จัดสายการบังคับบัญชา  อำนาจ  หน้าที่และความรับผิดชอบเสียใหม่  มิให้เป็นอุปสรรคต่อการดำเนินโครงการ

   3.  มีการวางแผนและระบบการควบคุมโครงการอย่างเหมาะสม  เพื่อให้แน่ใจว่าได้ดำเนินโครงการ อย่างมีประสิทธิภาพ  และเป็นไปตามกลยุทธ์ที่วางไว้

   4.  ต้องมีการวิเคราะห์และจัดอันดับโครงการ  เลือกทำโครงการในอันดับต้น ๆ  ก่อนโครงการอันอับ หลัง ๆ  เพื่อให้สามารถบรรลุเป้าหมายขององค์การ

          สรุป

          การกำหนดโครงสร้างด้วยกลยุทธ์ขององค์การ  เป็นเรื่องที่สำคัญที่จะทำให้องค์การประสบความสำเร็จตามทิศทาง  จุดตำแหน่งที่ต้องการในอนาคต  โดยผู้บริหารองค์การจะต้องใช้กระบวนการบริหารเชิงกลยุทธ์  (Strategy Management)  มี  3  ขั้นตอน  คือ

  1.  การวางแผนเชิงกลยุทธ์  (Strategy Planning) 
  2. การนำกลยุทธ์ไปปฏิบัติ  (Strategy Implementation)
  3. การควบคุมกลยุทธ์  (Strategy Control)

   การวางแผนเชิงกลยุทธ์จะใช้การวิเคราะห์องค์การ  (SWOT Analysis)  คือ  วิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอกเพื่อทราบโอกาส  (O)  และอุปสรรค  (T)  วิเคราะห์สถานภาพขององค์การเพื่อทราบจุดแข็ง  (S)  และจุดอ่อน  (W)  ขององค์การ  ทำให้สามารถประเมินสถานภาพปัจจุบันขององค์การได้  และเป็นพื้นฐานของการกำหนดทิศทางขององค์การ  คือ  กำหนดวิสัยทัศน์  (Vision)  พันธกิจ  (Mission)  เป้าหมาย  (Goals)  นำไปสู่ขั้นการนำกลยุทธ์ไปปฏิบัติและขั้นการควบคุมกลยุทธ์  สำหรับการนำกลยุทธ์ไปปฏิบัติเป็นขั้นตอนที่สำคัญที่จะทำให้องค์การประสบความสำเร็จ  คือ  องค์การจะต้องขับเคลื่อนด้วยโครงการ  คือ  แปลงกลยุทธ์เป็นแผนปฏิบัติการ  จัดทำแผนงานโครงการ  มีมาตรฐานสนับสนุนกลยุทธ์ให้มีการจัดทำแผนงาน  โครงการบรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนด

 

อ้างอิงจาก

เจริญวิชญ์  สมพงษ์ธรรม.  (2554).  การบริการและประเมินโครงการ = Project Management and

             Evaluation.  มปท. : มนตรี.

หมายเลขบันทึก: 457648เขียนเมื่อ 2 กันยายน 2011 06:35 น. ()แก้ไขเมื่อ 23 มิถุนายน 2012 20:35 น. ()สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกันจำนวนที่อ่านจำนวนที่อ่าน:


ความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี
ClassStart Books
โครงการหนังสือจากคลาสสตาร์ท