ความคาดหวังในการทำงานที่เกี่ยวข้องกับฝ่ายกิจการนักศึกษา  
  1. หน่วยงานควรเน้นการใช้เทคโนโลยีให้มากที่สุด
  2. หน่วยงานต้องมีการค้นคว้า ศึกษา วิจัย ข่าวสาร วิธีการแปลกใหม่อยู่สมอ
  3. ผู้บริหารควรมีการส่งเสริมการศึกษาต่อ การดูงาน การอบรมหรือการมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆที่เกี่ยวข้อง (สำคัญมาก)
  4. หน่วยงานต้องมุ่งลดขั้นตอนการทำงานต่างๆให้น้อยลง เพิ่มความสะดวกรวดเร็วและใช้วิธีการจัดเก็บที่เป็นระบบทันสมัย ค้นหาได้ง่าย
  5. หน่วยงานต้องตั้งปณิธานไว้ว่า ภาระหน้าที่ของบุคลากรคือการบริการ เราต้องการให้คนอื่นบริการเราอย่างไร เราก็ต้องบริการผู้อื่นอย่างนั้น
  6. หน่วยงานควรมีการปฏิบัติตามกิจกรรม 5 ส.อย่างจริงจัง
  7. บุคลากรในหน่วยงานต้องพึงระลึกเสมอว่า ทุกคนมีความแตกต่างกันและทุกคนสามารถเปลี่ยนแปลงได้