ฤาษีดัดตน          

       สำนักงานสิทธิบัตรญี่ปุ่น ได้จดทะเบียนเครื่องหมายการค้าคำว่า ฤาษีดัดตน เป็นภาษาอังกฤษและภาษาอักษรคาตานะ ให้กับนายมาซากิ ฟุรุยะ เพื่อใช้กับหนังสือพิมพ์และนิตยสารและการสอนโยคะแบบไทย ซึ่งรวมถึงการจัดกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับโยคะแบบไทย          

        ฤาษีดัดตน มีความสำคัญมากกับประเทศไทย เนื่องจากเป็นคำสำมัญ ที่ใช้เรียกขานสินค้าหรือบริการของผู้ประกอบการไทย และเป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นของไทยมาช้านาน ใช้ในการบำบัดอาการเจ็บป่วยทางร่างกาย เป็นท่าบริการเพื่อความสมบูรณ์ของร่างกายมานับร้อยปี          

         ในทางกฎหมาย เครื่องหมายการค้า เครื่องหมายการค้าดังกล่าว ไม่มีลักษณะที่จดเป็นเครื่องหมายการค้าได้ เนื่องจากเป็นชื่อสามัญและเป็นคำที่ใช้มานาน สำหรับการเรียกการนวดแบบไทยอย่างหนึ่ง และหากมีการจดทะเบียนให้คนใดคนหนึ่งเป็นเจ้าของ จะทำให้บุคคลอื่นไม่สามารถเครื่องหมายการค้าที่เหมือนหรือคล้ายได้ ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อผู้ประกอบการไทยและญี่ปุ่นรายอื่นๆ ที่ทำธุรกิจเกี่ยวกับการนวดแผนโบราณในประเทศญี่ปุ่น          

       กรมทรัพย์สินทางปัญญาจึงได้หารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและจัดทำหนังสือถึงสำนักงานสิทธิบัตรญี่ปุ่น  ขอให้พิจารณาเพิกถอนเครื่องหมายการค้าดังกล่าว และไม่รับจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าดังกล่าวอีกในอนาคตและได้ว่าจ้างบริษัททนายความในญี่ปุ่นยื่นหนังสือคัดค้านการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า ฤาษีดัดตน ในญี่ปุ่นเพื่อให้สำนักงาน สิทธิบัตรญี่ปุ่นเพิกถอนการจดทะเบียน ขณะนี้อยู่ระหว่างการพิจารณาของสำนักงานสิทธิบัตรญี่ปุ่น                                         

                                        ที่มา  วารสารกรมทรัพย์สินทางปัญญา