ผอ.ศิริวรรณ  อาจศรี มีดอกาสไปร่วมเป็นวิทยากรเรื่อง" การเตรียมบริหารจัดการสถานศึกษา สู่ประชาคมอาเซียน" ณ ห้องประชุมผู้บริหารหญิง สมาคมผู้บริหารหญิงโรงเรียนมัธยมศึกษา จัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาวิชาชีพบริหาร  ณ First Hotel ในวันที่ 30-31 สิงหาคม 2554  มีผู้บริหารหญิงทั้ง ผู้อำนวยการและรองผู้อำนวยการหญิงเข้าร่วมกิจกรรมกันพร้อมหน้า ท่านผอ.ศิริยุพา ผู้อำนวยการโรงเรียนศึกษานารี นายกสมาคมฯ นำทีม....

วันนี้...เตรียมผู้บริหารหญิงโรงเรียนมัธยมศึกษา...ในด้านการบริหารเพื่อขับเคลื่อนสู่ประชาคมอาเซียน และ การทำผลงานทางวิชาการ....นับเป็นการก้าวเริ่มที่สร้างความเชื่อมั่น ให้่เกิดการยอมรับเพื่อร่วมกันสร้างสรรค์การบริหารสถานศึกษาให้ก้าวสู่อาเซียนที่ดี....ขอเป็นกำลังใจกับสมาชิกสมาคมผู้บริหารหญิงโรงเรียนมัธยมศึกษา