สัมมนาวิชาการทางด้านการเงินและพัสดุ ณ ห้องเอกาทศรถ 9 โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร  วันเสาร์ที่ 19 สิงหาคม  2549 ซึ่งมีคุณมงคล  แสงหิรัฐ จากสำนักกฏหมายและระเบียบกลางสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี และคุณชัชพร  พินทุวัฒนะ หัวหน้าฝ่ายนิติการ สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน กรุงเทพมหานครมาให้ความรู้ทางด้านการเงินและพัสดุ

ความคาดหวังจากการได้รับอบรมในครั้งนี้

ได้รับความรู้และแนวทางการปฏิบัติงานด้านการเงินและพัสดุ

สิ่งที่ได้เกินคาด

ท่านวิทยากรได้ตอบข้อสงสัย ปัญหาต่าง ๆทุกข้อที่ตนเองถามไปรู้สึกกระจ่างมากเลย และจะนำข้อปัญหาเหล่านั้นมายึดถึงและปฏิบัติต้องขอบคุณท่านวิทยากร มา ณโอกาสนี้ด้วย

สิ่งที่ได้น้อยกว่าคาด

วันและเวลามันน้อยเกินไป เรื่องระเบียบการเงินและพัสดุมันต้องใช้เวลามากกว่านี้

สิ่งที่จะกลับมาทำหลังจากได้รับการอบรม/สัมมนา

ต้องยอมรับว่าการอบรมในครั้งนี้ตัวเองรู้สึกว่าได้รับความรู้มากและท่านวิทยากรได้แนะปัญหาของแต่ละที่ที่เกิดขึ้นจริงให้ได้ฟังเป็นการชี้ช่องทางในการทำงานให้ผิดพลาดน้อยลง  และระเบียบใหม่ ๆ ที่การเงินและพัสดุต้องทราบและถือปฏิบัติ