โรงเรียนนิติบุคคล

โรงเรียนนิติบุคคล สถานศึกษาขั้นพื้นฐานที่เป็นนิติบุคคล

การทำงานในสถานศึกษา
รูปแบบการทำงานโรงเรียนนิติบุคคล

1. ยึดหลักธรรมาภิบาล
    1.1 หลักนิติธรรม
    1.2 หลักคุณธรรม
    1.3 หลักความโปร่งใส
    1.4 หลักความมีส่วนร่วม
    1.5 หลักความรับผิดชอบ
    1.6 หลักความคุ้มค่า 

 2. เป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลง
     2.1 มีวิสัยทัศน์
     2.2 มีความเชื่อว่าองค์กรเป็นแหล่งเรียนรู้ที่สำคัญ
     2.3 เน้นคุณค่าของทรัพยากรมนุษย์
     2.4 เป็นผู้มีการสื่อสารและนักฟังที่ดี
     2.5 ปฏิบัติงานให้เกิดความก้าวหน้าอย่างต่อเนื่อง  
     2.6 ใช้หลักการบริหารความเสี่ยง

3. ขับเคลื่อนการปฏิบัติงานในสถานศึกษา
    3.1 เพื่อให้เกิดประสิทธิผลและสามารถบรรลุตามเป้าหมายที่วางไว้
    3.2 การวางแผนและการดำเนินการอย่างเป็นระบบ  
    3.3 ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์และมีการพัฒนาผลงาน
    3.4 ปรับปรุงระบบบริการให้มีประสิทธิภาพ
    3.5 มีการศึกษา ค้นคว้า เพื่อพัฒนาตนเองและพัฒนางาน
    3.6 รู้จักวิเคราะห์ สังเคราะห์ และจัดทำอย่างเป็นระบบ
    3.7 มีความสามารถในการ สื่อสาร มีการส่งเสริมสนับสนุนและให้โอกาส
    3.8 มีความสามารถในการกำหนดวิสัยทัศน์
4. เพิ่มความเข้มแข็งให้สถานศึกษาเพื่อรองรับการกระจายอำนาจ ให้สอดคล้องตามเจตนารมณ์ของ พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ
     4.1 ความพร้อมและความเหมาะสม ในการปฏิบัติหน้าที่  ของผู้รับการกระจายอำนาจที่จะสามารถรับผิดชอบดำเนินการ ตามขีดความสามารถได้อย่างมีประสิทธิภาพ
     4.2 ความ สอดคล้องกับกฎหมาย กฎ ระเบียบ ประกาศ หรือมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่จะกระจายอำนาจ
     4.3 ความเป็น เอกภาพ ด้านมาตรฐานและนโยบาย ด้านการศึกษา
     4.4 ความเป็น อิสระ และความคล่องตัวในการบริหารและการจัดการศึกษ
     4.5 มุ่งเน้น การมีส่วนร่วม ของชุมชน  และผู้มีส่วนได้เสียในพื้นที่
     4.6 มุ่งให้เกิดผลสำเร็จ แก่สถานศึกษา โดยเน้นการกระจายอำนาจให้มากที่สุดเพื่อให้สถานศึกษานั้นมีความเข้มแข็งและความคล่องตัว
     4.7  เพิ่มคุณภาพและประสิทธิภาพ ให้แก่สถานศึกษา เพื่อให้ผู้มีหน้าที่รับผิดชอบในการดำเนินการเป็นผู้ ตัดสินใจ ในเรื่องนั่น ๆโดยตรง แนวทางดำเนินการสร้างความเข้มแข็งให้สถานศึกษา ดังนี้
              1) พัฒนานักเรียนเต็มตามศักยภาพ
              2) พัฒนาการจัดการเรียนการสอนสอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียน
                  และท้องถิ่น
             3) พัฒนาครูอย่างเป็นระบบ
             4) พัฒนาการใช้สื่อ และเทคโนโลยีเพื่อช่วยในการเรียนการสอน

5. การบริหารโดยใช้ โรงเรียนเป็นฐาน
     การบริหารโดยใช้ โรงเรียนเป็นฐาน(School – Based Management : SBM) คือ  แนวคิดทางการบริหารและการจัดการศึกษาที่มุ่งให้สถานศึกษาที่มุ่งให้สถานศึกษาเป็นองค์กรหลักในการจัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพ ภายใต้กรอบของกฎหมายที่กำหนด โดยมีการกระจายอำนาจการตัดสินใจที่จะพัฒนานโยบาย วิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้าประสงค์ของสถานศึกษาและร่วมมือดำเนินการ ทั้งด้านวิชาการ งบประมาณ บุคลากร และบริหารทั่วไป โดยบุคคลที่มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างเท่าเทียมกัน โดยมุ่งเน้นผลผลิต ผลลัพธ์ ผลกระทบที่เกิดกับผู้เรียนเป็นสำคัญ ภายใต้การมีส่วนร่วมและการตรวจสอบของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

6. การนำนโยบายสู่การปฏิบัติที่เป็นรูปธรรม
   6.1 ด้านคุณภาพครู 
   6.2 ด้านคุณภาพแหล่งเรียนรู้
   6.3 ด้านโอกาสทางการศึกษา
   6.4 ด้านการมีส่วนร่วม
  

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน นโยบายและการวางแผน

คำสำคัญ (Tags)#โรงเรียนนิติบุคคล

หมายเลขบันทึก: 455686, เขียน: 23 Aug 2011 @ 17:42 (), แก้ไข: 14 Jun 2012 @ 14:20 (), สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน, ดอกไม้: 2, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)