Fieldwork 22-28 Jul 2006 ณ ศูนย์ฝึกอบรมและวิจัยอนามัยชนบท คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา

เริ่มออกเดินทางจากพิษณุโลก ตั้งแต่ 14.10 น. โดยเครื่องบิน(ขอขอบคุณสถาบันวิจัยและพัฒนาระบบสุขภาพชุมชนเพราะทำให้การเดินทางไม่เหนื่อยเกินไป) ถึงท่าอากาศยานกรุงเทพ มีรถตู้และน้องแพรสาวน้อยน่ารักคนเดิมมารับเพื่อเดินทางต่อไปยังโคราช และถึงที่พักประมาณ 21.00 น.