การประเมินโครงการ

การประเมินโครงการ
 
การประเมินโครงการ
(Project evaluation) เป็นการพิสูจน์ว่าโครงการได้ผลผลิต (Output) และผลลัพธ์(Outcome) ตามที่คาดหมายหรือไม่ มากน้อยเพียงใด มีปัญหาอุปสรรคในเรื่องอะไรบ้าง
ดังนั้น การประเมินโครงการคือ การใช้วิธีการของการวิจัยที่จะวัดประสิทธิภาพของโครงการหรือ
แผนปฏิบัติการ
การประเมินโครงการที่ดี
1. โครงการบรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้มากน้อยเพียงใด
2. ผลที่เกิดขึ้นคุ้มค่าหรือไม่(Cost-Effective)
3. โครงการมีผลกระทบ (ผลกระทบระยะยาวหรือหลังสิ้นสุดโครงการ (Impact)
ผลกระทบระหว่างดำเนินโครงการ (Effect) ต่อกลุ่มเป้าหมายผู้เข้าร่วมโครงการอะไรบ้าง
4. ควรตัดสินใจอย่างไรเกี่ยวกับโครงการ
การกำหนดขอบข่ายของการประเมิน
1. การประเมินก่อนเริ่มดำเนินโครงการ
(Pre-implementation evaluation) เป็นการประเมิน เพื่อวางแผนโครงการ นับตั้งแต่การกำหนดหลักการและเหตุผล วัตถุประสงค์ เป้าหมาย และวิธีดำเนิน โครงการ ประกอบด้วย
1.1 การประเมินบริบท หรือสภาวะแวดล้อม (Contest evaluation) เป็นการประเมินความต้องการจำเป็นเพื่อกำหนดโครงการ ในกรณีโครงการของสถานศึกษาการประเมินบริบทอาจจะเป็นการประเมินว่าโครงการที่จะดำเนินการสอดคล้องกับนโยบายกลยุทธ์ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และแผนพัฒนาคุณภาพของสถานศึกษา ผลของการประเมินจะสะท้อนให้เห็นถึงความจำเป็นความเหมาะสมของวัตถุประสงค์และเป้าหมายของโครงการซึ่งจะนำไปสู่การตัดสินใจเลือกหรือกำหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายของโครงการ
1.2 การประเมินปัจจัยป้อน (Input evaluation) เป็นการตรวจสอบความพร้อมทั้งด้าน
ปริมาณ (ความเพียงพอ) และคุณภาพ (ความเหมาะสม) ของทรัพยากรที่จะใช้ในการดำเนินโครงการ  ผลของการประเมินจะนำไปสู่การตัดสินใจเลือกวิธีการจัดกิจกรรมที่เหมาะสมหรือไม่นอกจากนั้น ยังช่วยให้ตัดสินใจได้ว่า โครงการมีความเหมาะสมหรือไม่ และเมื่อนำไปปฏิบัติจะทำให้วัตถุประสงค์/เป้าหมายของโครงการบรรลุผลหรือไม่
2. การประเมินระหว่างดำเนินโครงการ (Formative/on going evaluation) เป็นการประเมินกระบวนการ (Process evaluation) ซึ่งเป็นการประเมินเกี่ยวกับประเด็นดังต่อไปนี้
- วิธีการจัดกิจกรรมของโครงการตามแผนที่ได้วางไว้
- ความก้าวหน้าของโครงการ
- กิจกรรมที่จัดทำให้บรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการที่กำหนดไว้หรือไม่ หรือเกิดประสิทธิผลมากน้อยเพียงใด มีปัญหาอุปสรรคใดเกิดขึ้นผลของการประเมินนำไปสู่การตัดสินใจ ปรับปรุงกิจกรรม วิธีการ หรือกระบวนการดำเนินงาน
3. การประเมินหลังสิ้นสุดโครงการ (Summative evaluation) แบ่งออกเป็น 2 ขั้นตอนคือ
3.1 การประเมินทันทีที่สิ้นสุดโครงการ เป็นการประเมินผลผลิต (Product evaluation)หรือผลลัพธ์ของโครงการ โดยมุ่งตอบคำถามว่าโครงการประสบความสำเร็จตามแผนที่วางไว้หรือไม่ ผลผลิตของโครงการเป็นไปตามวัตถุประสงค์/เป้าหมายหรือไม่คุ้มค่าเพียงใด
3.2 การประเมินภายหลังสิ้นสุดโครงการแล้วช่วงระยะเวลาหนึ่ง

เป็นการประเมินผล

กระทบ (Impact evaluation) ของโครงการอันเป็นผลที่เกิดขึ้นต่อเนื่องจากผลผลิตของโครงการ หรือผลผลิตของโครงการก่อให้เกิดผลอื่น ๆ ตามมา ซึ่งเป็นผลที่มิได้ระบุไว้ในวัตถุประสงค์หรือเป้าหมาย ของโครงการ
 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ก้าวสู่การแลกเปลี่ยนเรียนรู้นโยบายและการวางแผน

คำสำคัญ (Tags)#การบริหารการศึกษา#นโยบายและการวางแผน

หมายเลขบันทึก: 454589, เขียน: 18 Aug 2011 @ 12:14 (), แก้ไข: 12 Apr 2012 @ 15:04 (), สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)