สัมมนาวิชาการ เรื่อง “การเก็บรักษาทรัพยากรสารสนเทศดิจิทัลและการจัดการความรู้” Seminar on Digital Preservation (DP) and Knowledge Management (KM)

TU LIBS
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

 

                   วันพุธที่ 17 สิงหาคม 2554  เวลา 8.30 – 12.00 น.  สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และ Asian Institute of Technology จัดสัมมนาวิชาการ เรื่อง “การเก็บรักษาทรัพยากรสารสนเทศดิจิทัลและการจัดการความรู้”   (Seminar on Digital Preservation (DP) and Knowledge Management (KM) ) ณ ห้องกิจกรรมเรวัต พุทธินันทน์ ชั้นใต้ดิน 2 หอสมุดปรีดี พนมยงค์ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์  แก่ ผู้บริหาร บรรณารักษ์ นักเอกสารสนเทศ นักจดหมายเหตุ บุคลากรที่รับผิดชอบด้านการจัดการความรู้ งานทรัพย์สินทางปัญญา งานจัดเก็บและสงวนรักษาทรัพยากรสารสนเทศดิจิทัลของหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ตลอดจนนักวิชาการ นักวิจัย นักเอกสารสนเทศ นักจดหมายเหตุ เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน และประชาชนทั่วไปที่สนใจด้านการจัดการความรู้และการเก็บ รักษาทรัพยากรสารสนเทศดิจิทัลจำนวนประมาณ 70 คน  โดยวิทยากรผู้มีความรู้เป็นอย่างดีในเรื่อง DP และ KM คือ Prof. Dr. Shigeo Sugimoto และ ศาสตราจารย์ ดร. วิลาศ วูวงศ์

   

                      ผู้อำนวยการสำนักหอสมุดกล่าวเปิดการสัมมนา

                                  

                                     

เอกสารประกอบการบรรยาย :
Digital Preservation by Prof. Dr. Shigeo Sugimoto ดูที่

http://library.tu.ac.th/tulib/attachments/article/604/2011_8_TU-KKU-seminar.pdf        

     

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน KM_TU_LIBSความเห็น (0)