ตัวแบบในการวิเคราะห์นโยบาย (Model for Policy Analysis)
1. ตัวแบบสถาบัน (Institutional Model)
2. ตัวแบบกระบวนการ (Process Model)
3. ตัวแบบกลุ่ม (Group Model)
4. ตัวแบบผู้นำ (Elite Model)
5. ตัวแบบมีเหตุผล (Rational Model)
6. ตัวแบบส่วนเพิ่ม (Incremental Model) หรือตัวแบบเฉพาะส่วนที่เปลี่ยนแปลง
7. ตัวแบบทฤษฎีเกม (Game Theory Model)
8. ตัวแบบทางเลือกสาธารณะ (Public Choice Model)
9. ตัวแบบระบบ (Systems Model)