โครงการจัดงานสงกรานณ์ สืบสานประเพณีท้องถิ่น

โครงการจัดงานสงกรานณ์ สืบสานประเพณีท้องถิ่น

               โครงการจัดงานสงกรานต์ สืบสานประเพณีท้องถิ่น

    องค์การบริหารส่วนตำบลพนานิคม  อำเภอนิคมพัฒนา  จังหวัดระยอง  

           (ภายใต้โครงการวันสงกรานต์และวันผู้สูงอายุ)

1.  ชื่อโครงการ  

                โครงการจัดงานสงกรานต์   สืบสานประเพณีท้องถิ่น

2.  หลักการและเหตุผล  

               ประเพณีสงกรานต์ถือเป็นประเพณีแห่งการเฉลิมฉลองวันขึ้นปีใหม่ของไทยที่ยึดถือปฏิบัติมาแต่โบราณ เริ่มตั้งแต่วันที่ 13 – 15 เมษายน ของทุกปี โดยทั่วไปถือว่าวันที่ 13 เมษายน เรียกว่า วันมหาสงกรานต์  วันที่ 14 เมษายน เรียกว่า วันเนา และยังถือเป็นวันครอบครัวอีกด้วย  และวันที่ 15 เมษายน เรียกว่า วันเถลิงศก  ดังนั้น ช่วงเทศกาลสงกรานต์จึงเป็นวันแห่งความเอื้ออาทร ความรัก ความผูกพัน ที่มีต่อกันทั้งครอบครัว ชุมชน สังคม และศาสนา

                องค์การบริหารส่วนตำบลพนานิคม จึงได้จัดกิจกรรม  “รดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ”  เพื่อให้สมาชิกในครอบครัวได้มีโอกาสทำกิจกรรมร่วมกัน เป็นการสร้างความสามัคคี และความสนุกสนานรื่นเริงให้เกิดขึ้นในชุมชน นอกจากนี้ ลูกหลานยังได้มีโอกาสแสดงความเคารพ กตัญญูกตเวทีต่อปู่ ย่า ตา ยาย   และร่วมสืบสานประเพณีอันดีงามให้คงอยู่ต่อไป

3.  วัตถุประสงค์

               3.1  เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีให้เกิดขึ้นภายในครอบครัว

                3.2  เพื่อแสดงออกถึงความเคารพ กตัญญูต่อผู้สูงอายุ

                3.3  เพื่อร่วมสืบสานประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงามให้คงอยู่ต่อไป

4. กลุ่มเป้าหมาย

              ประชาชนและผู้สูงอายุในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลพนานิคมและพื้นที่ใกล้เคียงเข้าร่วมงานไม่ต่ำกว่า  1,300  คน

5.  วิธีการดำเนินงาน

                5.1  เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ

                5.2  ประชาสัมพันธ์โครงการให้กับประชาชนในเขตพื้นที่ทราบ

                5.3  ดำเนินการตามโครงการ

                5.4  ดำเนินการอนุมัติค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน

                5.4.  ติดตามประเมินผล / สรุปผลการทำงาน

6.  ระยะเวลาดำเนินการ

            8  เมษายน  พ.ศ. 2554

7.  สถานที่ดำเนินการ

             สวนสุขภาพศาลาสร้างสุข    ซอย 8    หมู่ 2    ต.พนานิคม อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง

8.  งบประมาณ

                   1.  งบประมาณตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายขององค์การบริหารส่วนตำบลพนานิคม ประจำปีงบประมาณ 2554 ในหมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฎิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ  รายการกิจกรรมจัดงานสงกรานต์   สืบสานประเพณีท้องถิ่น  ภายใต้โครงการส่งเสรืมสนับสนุนการสืบสานประเพณี  วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น   ตั้งไว้  170,000 บาท (หนึ่งแสนเจ็ด

หมื่นบาทถ้วน)   

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ

           1.  ส่วนการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  องค์การบริหารส่วนตำบลพนานิคม 

10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

           10.1  ครอบครัวเกิดความรัก  ความเข้าใจ  ซึ่งกันและกัน และให้ความสำคัญต่อผู้สูงอายุ

           10.2  เด็ก และเยาวชนเเห็นความสำคัญ และร่วมสืบสานประเพณีวันสงกรานต์ให้คงอยู่

           10.3  เป็นการรักษาวัฒนธรรมอันดีงามของไทยสืบไป

           10.4  ชุมชนเกิดความสามัคคี และความสนุกสนานรื่นเริง

11.  ติดตามและประเมินผลโครงการ

                   11.1  สังเกตจากจำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ

 

                          (ลงชื่อ)                               ผู้เสนอโครงการ

                             (นางสาวเยาวลักษณ์    เหลืองสุวรรณ์)    

                                            ผู้ช่วยพนักงานธุรการ

 

                            (ลงชื่อ)                                    ผู้จัดทำโครงการ

                                         (นายธวัชชัย     สีมาพล)      

                                              นักวิชาการศึกษา

 

ความเห็นของรองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลพนานิคม

…………………………………………………………………………………………………………………..

 

                                (ลงชื่อ)                            ผู้เห็นชอบโครงการ          

                                          (นายเอนก    ยังศิริ)

                                รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลพนานิคม

ความเห็นของปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลพนานิคม

…………………………………………………………………………………………………………………..

 

                                 (ลงชื่อ)                               ผู้เห็นชอบโครงการ      

                                         (นายทณัฎฐ์ชัย     พยัคฆะนิธิ)

                                        ลัดองค์การบริหารส่วนตำบลพนานิคม

 

ความเห็นผู้อนุมัติโครงการ......................................... 

 

                                  (ลงชื่อ)                           อนุมัติ                          

                                              (นายนิคม     รุ่งโรจน์)

                                     นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพนานิคม

 

                                                                                          ผนวก ก.

 รายละเอียดค่าใช้จ่ายในการจัดงาน

 

1.  ค่าใช้จ่ายพิธีทางศาสนา

                1.1  จัตุปัจจัยถวายพระ    จำนวน  9  รูป  ๆ  ละ   500  บาท                                                   เป็นเงิน   4,500   บาท

2.  ค่ารับรองแขกที่ส่วนราชการเชิญมาร่วมงาน

                2.1  ค่าอาหารกลางวันและเครื่องดื่ม              จำนวน 1,300 คน  ๆ  ละ 50 บาท                                           เป็นเงิน 65,000  บาท

3.  ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสถานที่ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็น และเกี่ยวข้อง

                3.1  ค่าเช่าและค่าบริการวัสดุอุปกรณ์ที่จำเป็นในการจัดงาน

                                3.1.1  ค่าเช่าเต็นท์                              จำนวน  7  หลัง ๆ ละ 800 บาท                                เป็นเงิน  5,600   บาท

                                3.1.2  ค่าเช่าเครื่องเสียง                                                      เป็นเงิน 2,000    บาท

                                3.1.3  ค่าจ้างจัดทำดอกไม้ประดับโพเดียมและฆ้อง                                                      เป็นเงิน   1,000  บาท

                                3.1.4  ค่าจ้างจัดทำดอกไม้    750  พวง  ๆ  ละ  10  บาท                                                     เป็นเงิน   7,500  บาท

                                3.1.5  ค่าจัดเตรียมสถานที่  เช่น ค่าเช่าเก้าอี้   1,300  ตัว  ๆ  ละ  5  บาท

 ค่าปัดกวาดสถานที่  100  บาท       

                                                             เป็นเงิน   6,600บาท

4.  ค่าวัสดุอื่น ๆ     ที่ใช้ในการจัดงาน

                4.1  ค่าของขวัญของที่ระลึกในการจัดงานแก่ผู้สูงอายุ รวม  718   ชิ้น ๆ ละ  100  บาท                                                                                                                                                                                                      เป็นเงิน   71,800 บาท

5.  ค่าใช้จ่ายในการโฆษณาประชาสัมพันธ์งาน

                5.1  ค่าจ้างจัดทำป้ายไวนิล                                ขนาด 3.9 X 2.9 เมตร                       เป็นเงิน   2,830   บาท

                5.2  ค่าจ้างรถวิ่งประชาสัมพันธ์                      จำนวน  5  วัน   ๆ ละ  800  บาท                                                  เป็นเงิน    4,000   บาท

                5.3  ค่าสปอร์ตโฆษณา                                                            เป็นเงิน    1,000    บาท

                5.4  ป้ายไวนิวโครงการ   1 X  3  เมตร                                                                เป็นเงิน    750    บาท

                               

รวมเป็นเงินค่าใช้จ่ายทั้งสิ้นของโครงการ    เป็นเงิน      172,580          บาทถ้วน

ที่มาองค์การบริหารส่วนตำบลพนานิคม จังหวัดระยอง

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การประเมินค่าโครงการ

คำสำคัญ (Tags)#โครงการจัดงานสงกรานณ์ สืบสานประเพณีท้องถิ่น

หมายเลขบันทึก: 453739, เขียน: 14 Aug 2011 @ 10:20 (), แก้ไข: 20 Jun 2012 @ 15:27 (), สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)