เกณฑ์มาตรฐานผู้บริหารการศึกษาของคุรุสภา

KruYim
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

คุรุสภา (2540) ได้ออกประกาศเกณฑ์มาตรฐานการบริหารการศึกษาของคุรุสภา 12 เกณฑ์ ดังนี้

 1. ปฏิบัติกิจกรรมทางวิชาการเกี่ยวกับการพัฒนาวิชาชีพการบริหารการศึกษา
 2. ต้องตัดสินใจปฏิบัติกิจกรรมต่าง ๆ โดยคำนึงถึงผลที่จะเกิดขึ้นกับการพัฒนาของบุคลากร  ผู้เรียน  และชุมชน
 3. มุ่งมั่นพัฒนาผู้ร่วมงานให้สามารถปฏิบัติตาม  ได้เต็มศักยภาพ
 4. พัฒนาแผนงานขององค์ กรให้สามารถปฏิบัติได้เกิดผลจริง
 5. พัฒนาและใช้นวัตกรรมการบริหารจนเกิดผลงานที่มีคุณภาพสูงขึ้นเป็นลำดับ
 6. ปฏิบัติงานขององค์กรโดยเน้นผลถาวร
 7. รายงานผลการพัฒนาคุณภาพการศึกษาได้อย่างเป็นระบบ
 8. ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี
 9. ร่วมมือกับชุมชนและหน่วยงานอื่นอย่างสร้างสรรค์
 10. แสวงหาและใช้ข้อมูลข่าวสารในการพัฒนา
 11. เป็นผู้นำและสร้างผ้านำ
 12. สร้างโอกาสในการพัฒนาได้ทุกสถานการณ์

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การเรียนรู้ไม่มีที่สิ้นสุดความเห็น (0)