การผลิตลำไยโดยไม่ใช้สารเคมี

หลังเก็บเกี่ยว  ตัดแต่งกิ่งให้โล่ง ทางดินใส่ปุ๋ยหมักทางใบพ่นด้วยน้ำหมัก อัตรา 500 cc/200ลิตร ทั่วทรงพุ่ม

ก่อนออกดอก งดน้ำ ทางใบพ่นฮอร์โมนไข่ อัตรา 200 cc/200ลิตร ทั่วทรงพุ่ม ทุกๆ 7 วัน หรือ จนกว่าจะช่อ

ก่อนเก็บเกี่ยว ทางใบพ่นด้วยน้ำหมัก อัตรา 500 cc/200ลิตร ทั่วทรงพุ่ม กับสารไล่แมลงอัตรา 1000 cc/200ลิตร ทุก10วัน

จนเก็บเกี่ยว