แนวทางการดำเนินงานโครงการเสริมสร้างเครือข่ายเฝ้าระวังคุณภาพน้ำ ลุ่มน้ำตาปี

Plan_reo14
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
เฝ้าระวังคุณภาพน้ำ ลุ่มน้ำตาปี

แนวทางการดำเนินงานโครงการเสริมสร้างเครือข่ายเฝ้าระวังและติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำ ลุ่มน้ำตาปี

          การดำเนินงานโครงการเสริมสร้างเครือข่ายเฝ้าระวังและติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำ ลุ่มน้ำตาปี ในปี 2554 ได้เข้าสู่ช่วงไตรมาสสุดท้ายแล้ว ซึ่งการดำเนินงานในปีนี้มีอุปสรรคจากอุทกภัยในช่วงปลายเดือนมีนาคม – ต้นเดือนเมษายน 2554 ที่ผ่านมา ซึ่งสมาชิกเครือข่ายเฝ้าระวังคุณภาพได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมครั้งนี้ด้วยเหมือนกัน บางเครือข่ายอุปกรณ์ก็ลอยหายไปกับสายน้ำ

 

          แต่อาสาสมัครเครือข่ายก็ยังคงตรวจวัดคุณภาพน้ำและส่งข้อมูลให้กับสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 14 เหมือนเดิม ถึงแม้บางเครือข่ายจะส่งไม่ครบตามแผนทีได้กำหนดไว้ เนื่องจากปัญหาน้ำท่วมดังกล่าว แต่ก็ต้องขอชื่นชมและเป็นกำลังใจให้กับอาสาสมัครเครือข่ายเฝ้าระวังคุณภาพน้ำ ลุ่มน้ำตาปีทุกท่าน ที่ได้ร่วมกันดำเนินโครงการจนเกือบจะสิ้นสุดโครงการตามแผนที่กำหนดไว้

 

 

  

          การดำเนินงานในปีงบประมาณ 2555 สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 14 ยังคงดำเนินงานโครงการต่อไป แต่จะเน้นการทำงานในพื้นที่กลางน้ำ และปลายน้ำ เป็นส่วนใหญ่ สำหรับพื้นที่ต้นน้ำก็ยังไม่ทิ้ง แต่จะทำการตรวจวัดร่วมกับอาสาสมัครเครือข่ายฯ 2 ครั้ง/ปี เพราะพื้นที่ต้นน้ำไม่พบปัญหาคุณภาพน้ำแย่ การตรวจวัดจะพบอยู่ในระดับพอใช้ขึ้นไป

พื้นที่ต้นน้ำ 

 

        คลองสินปุน                        คลองอิปัน                   แม่น้ำตาปี

           แต่ในพื้นที่กลางน้ำ (เทศบาลเมืองท่าข้าม) และพื้นที่ปลายน้ำ (อบต.บางใบไม้และอบต.บางไทร) ยังคงตรวจพบคุณภาพน้ำที่อยู่ในเกณฑ์แย่อยู่  จึงต้องให้ความสำคัญในการแก้ไขปัญหาเป็นพิเศษ ซึ่งในปี งบประมาณ 2554 อบต.บางไทร โดยท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางไทร นายณรงค์  ช้างทรัพย์  ก็ได้ดำเนินการสร้างจิตสำนึกให้กับประชาชน และกระตุ้นให้ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาคุณภาพน้ำ โดยการโยนจุลินทรีย์บอล  ไปเมื่อเดือนธันวาคม 2553 ที่ผ่านมา

และอาจดูเป็นเรื่องเหลือเชื่อที่หลังจากทำการโยนจุลินทรีย์บอลไปแล้ว คุณภาพน้ำบริเวณที่ทำการตรวจวัดของพื้นที่ อบต.บางไทรกลับมีคุณภาพน้ำดีขึ้น เมื่อนำผลมาเปรียบเทียบกับของปี 2553 ซึ่งผลดังกล่าวก็เป็นกำลังใจให้ผู้ที่เกี่ยวข้อง ที่จะดำเนินงานในด้านต่อๆ ไป ไม่ว่าจะเป็นการโยนจุลินทรีย์บอลครั้งใหม่ หรือการนำร่องการติดตั้งถังดักไขมันในพื้นที่เป้าหมายของ อบต.บางไทร ซึ่งสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 14 ยินดีอย่างยิ่งในการให้คำปรึกษาด้านวิชาการที่เกี่ยวข้อง

พื้นที่กลางน้ำ 

พื้นที่ปลายน้ำ

          นอกจากเรื่องดีๆ ดังกล่าวที่เกิดจากการดำเนินงานในปีงบประมาณ 2554 แล้ว ในปีงบประมาณ ปี 2555 สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 14 ยังได้ร่วมดำเนินงานโครงการเสริมสร้างเครือข่ายเฝ้าระวังและติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำ ลุ่มน้ำตาปี ในพื้นที่เทศบาลนครสุราษฎร์ธานีอีกด้วย โดยได้มีการสำรวจสภาพคลองที่จะดำเนินงานในเบื้องต้น ร่วมกับเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี และผู้น้ำชุมชนในพื้นที่ที่จะดำเนินการแล้ว ได้แก่ คลองมะขามเตี้ย แม่น้ำตาปี และคลองที่จะดำเนินการแต่ยังไม่ได้สำรวจคือ คลองท่าทอง และคลองท่ากูบ และเมื่อมีการดำเนินโครงการในปีงบประมาณ 2555 อาจมีการเพิ่มหรือลดคลองตามความเหมาะสม

                                   สำรวจคลองมะขามเตี้ย

                                        สำรวจแม่น้ำตาปี

          สำหรับในเดือนสิงหาคม 2554 สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 14 จะทำการสรุปผลการดำเนินงาน  ซึ่งจะมีการวางแผนการทำงานในปีงบประมาณ 2555 ด้วย และจากนั้นจะจัดทำรายงานผลการดำเนินงาน ซึ่งกลุ่มงานแผนสิ่งแวดล้อมจะนำผลรายงานดังกล่าวมาสรุปถอดเป็นองค์ความรู้ในการดำเนินงานต่อไป

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน แผนสิ่งแวดล้อมความเห็น (0)