การประกวดผลงานสร้างสรรค์โดยใช้โปรแกรม GSP ระดับภูิมิภาค 5-6 สิงหาคม 2554

กรุณาคลิกสารบัญทางขวามือ เพืิ่อดูทุกเรื่อง สามารถกด ctrl + F แล้วพิมพ์หาที่ต้องการ

เพื่อเป็นแนวทางในการประกวดให้ดูคลิปวีดีโอสรุปผลการประกวดระดับประเทศเมื่อเดือนมกราคม 2554 ก่อน จะได้เตรียมตัวได้ถูกต้อง

ประกวดผลงานสร้างสรรค์ของคนมีความสามารถทางคณิตศาสตร์
โดยใช้โปรแกรม The Geometer’s Sketchpad ระดับภูมิภาค ประจำปี 2554

 

     ดร. พรพรรณ ไวทยางกูร ผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) แจ้งว่า สสวท. ร่วมมือกับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) จัดการประกวดผลงาน สร้างสรรค์ของคนมีความสามารถทางคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม The Geometer’s Sketchpad ระดับภูมิภาค ประจำปี 2554 ระหว่างวันที่ 5 - 6 สิงหาคม 2554 ณ ศูนย์ประกวด 20 ศูนย์ทั่วประเทศ ให้เป็นเวทีสำหรับนัก เรียนทุกระดับชั้นในการนำความรู้คณิตศาสตร์ที่ได้รับในห้องเรียนมาประมวล สร้างสรรค์ผลงานเข้าประกวดในระดับภูมิภาคจากศูนย์ประกวดทั้งหมด 20 ศูนย์ทั่วประเทศ จากนั้นคัดเลือกผลงานของผู้ชนะเลิศ และรองชนะเลิศอันดับหนึ่งของแต่ละศูนย์เข้าประกวดระดับประเทศ

     การประกวดแบ่งออกเป็น 3 ระดับชั้น ได้แก่ ระดับประถมศึกษา ประดับมัธยมศึกษาตอนต้น และระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย แต่ละโรงเรียนส่งทีมเข้าร่วมประกวดได้ระดับละไม่เกิน 2 ทีม ทีมละ 2 คน ผลงานที่ส่งเข้าสมัคร เป็นผลงานในหัวข้อ “มหัศจรรย์ป่าเมืองไทย” ผู้สนใจสมัครและส่งผลงานได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 25 กรกฎาคม 2554 ณ ศูนย์ประกวด 20 ศูนย์ทั่วประเทศ ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่เว็บไซต์ http://thaigsp.ipst.ac.th  Email : [email protected] โทร. 02-392-4021 ต่อ 2510 หรือโทรศัพท์สายตรงสาขาคณิตศาสตร์มัธยมศึกษา สสวท. โทร. 02-392-9348

     ศูนย์ประกวดทั้ง 20 ศูนย์ ได้แก่ โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช จ.อุบลราชธานี โรงเรียนสตรีสิริเกษ จ.ศรีสะเกษ โรงเรียนศรีสงครามวิทยา จ. เลย โรงเรียนสตรีราชินูทิศ จ. อุดรธานี โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ จ.กาฬสินธุ์ โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน จ.ขอนแก่น โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี จ.พิษณุโลก โรงเรียนนวมินทราชูทิศพายัพ จ. เชียงใหม่ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม จ. เชียงราย โรงเรียนท่าใหม่ “พูลสวัสดิ์ราษฏร์นุกูล” จ.จันทบุรี โรงเรียนราชินีบูรณะ จ.นครปฐม โรงเรียนธัญรัตน์ จ.ปทุมธานี โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย จ.ลพบุรี โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยนนทบุรี จ.นนทบุรี โรงเรียนสุราษฏร์ธานี จ.สุราษฏร์ธานี โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย จ. สงขลา โรงเรียนศรียาภัย จ. ชุมพร โรงเรียนเมืองถลาง จ.ภูเก็ต โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช โรงเรียนพรหมานุสรณ์ จ. เพชรบุรี

     The Geometer’s Sketchpad หรือ GSP เป็นโปรแกรมที่สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) ได้ส่งเสริมให้โรงเรียนต่าง ๆ ในประเทศไทย มีการใช้กันอย่างแพร่หลาย เพราะโปรแกรมนี้ครูสามารถนำไปใช้เป็นเครื่องมือเพื่อช่วยให้การเรียนการสอน คณิตศาสตร์มีประสิทธิภาพและน่าสนใจมาก สามารถนำเสนอภาพเคลื่อนไหว (animation) มาใช้อธิบายเนื้อหาที่ยาก ๆ เช่น ทฤษฎีทางคณิตศาสตร์ (เรขาคณิต พีชคณิต ตรีโกณมิติ แคลคูลัส), ฟิสิกส์ (กลศาสตร์ และอื่น ๆ ) ให้เป็นรูปธรรม ให้นักเรียนได้เรียนรู้และเข้าใจง่าย และโปรแกรมยังเน้นให้ผู้เรียนฝึกปฏิบัติด้วย ตัวเองได้ นอกจากนี้ยังสามารถนำไปใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนวิชาอื่น ๆ เช่น วิทยาศาสตร์ ศิลปะอย่างไม่มีข้อจำกัด

  

ขอเชิญส่งผลงานเข้าร่วมกิจกรรม การประกวดผลงานสร้างสรรค์
ของคนมีความสามารถทางคณิตศาสตร์ โดยใช้โปรแกรม
The Geometer’s Sketchpad

ระดับภูมิภาค วันที่ 5-6 สิงหาคม 2554

ณ ศูนย์ประกวดฯ

สมัครและส่งผลงานได้ตั้งแต่วันนี้  ถึง วันที่ 25 กรกฎาคม 2554

ระดับชั้นที่จัดประกวด

1.       ระดับประถมศึกษา

2.       ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

3.       ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

 

การสมัครและวิธีประกวด 

1.แต่ละโรงเรียนส่งทีมเข้าร่วมประกวดได้ระดับละไม่เกิน 2 ทีม ทีมละ 2 คน โดยนักเรียน
ที่เข้าประกวดจะต้องเป็นผู้ที่กำลังศึกษาในระดับชั้นนั้นๆ ของโรงเรียน

2. โรงเรียนที่สนใจ สามารถส่งทีมนักเรียนเข้าร่วมประกวดได้ที่ศูนย์ประกวด

3. ส่งผลงานที่ผู้สมัครสร้างสรรค์โดยใช้โปรแกรม The Geometer’s Sketchpad (เวอร์ชันไม่เกิน 4.06)
ในหัวข้อ “มหัศจรรย์ป่าเมืองไทย” พร้อมใบสมัคร

4. ศูนย์ประกวดจะคัดเลือกผลงานที่ผ่านเกณฑ์ขั้นต้น เข้านำเสนอผลงานในวันแรกของการประกวด ระดับละไม่เกิน 40 ทีม และคัดเลือกไว้ไม่เกิน 20 ทีม เข้าประกวดในรอบชิงชนะเลิศในวันที่สองของการประกวด

5. รายละเอียดผลงานที่ส่งเข้าประกวดรอบแรกประกอบด้วย

-   ผลงานที่บันทึกลงแผ่น CD (สร้างในแบบร่างเพียงหน้าเดียว ทีมละ 1 แผ่น)

-   เขียนแนวคิดในการสร้างผลงาน หลักการทางคณิตศาสตร์ที่ใช้และจุดเด่นผลงานจำนวนไม่เกิน 2 หน้ากระดาษ A4

การตัดสินเพื่อเข้ารอบ 

1.       ตัดสินจากผลงานที่มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์  การนำเสนอแนวคิดคณิตศาสตร์และวิธีสร้าง

2.       ผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด

 

กำหนดวันประกวด 

1.       โรงเรียนส่งผลงานนักเรียนเข้าร่วมประกวดไปยังศูนย์ประกวดแต่ละศูนย์

2.       ศูนย์ประกวดแต่ละศูนย์จะประกาศรายชื่อทีมที่มีผลงานผ่านเกณฑ์การคัดเลือกรอบแรก  ภายในวันที่ 2 สิงหาคม 2554

3.       ศูนย์ประกวดฯ จะจัดการประกวดผลงานรอบชิงชนะเลิศ ในวันที่ 5 – 6 สิงหาคม 2554

3.1 วันที่ 5 สิงหาคม 2554  ทีมที่มีผลงานผ่านเกณฑ์การคัดเลือกรอบแรกทุกทีม นำเสนอผลงานทีมละไม่เกิน 5 นาที

3.2 วันที่ 6 สิงหาคม 2554  ทีมที่ได้รับคัดเลือกเข้ารอบชิงชนะเลิศ 20 ทีม จะต้องสร้างผลงานใหม่
       ตามหัวข้อที่ สสวท. กำหนด ใช้เวลาสร้างสรรค์ผลงาน 3 ชั่วโมง และนำเสนอทีมละไม่เกิน  6  นาที

รางวัลและเกียรติบัตร 

แต่ละระดับชั้นจะได้รับรางวัล ดังนี้ 

1.       นักเรียน ครูที่ปรึกษา และโรงเรียน ของทีมที่ส่งผลงานเข้าประกวด แต่ไม่ผ่านการคัดเลือกเข้านำเสนอผลงานจะได้รับเกียรติบัตรส่งผลงานเข้าร่วมประกวด

2.       นักเรียน ครูที่ปรึกษา และโรงเรียน ของทีมที่ผลงานได้รับคัดเลือกให้นำเสนอ แต่ไม่ได้รับคัดเลือกเข้าประกวดรอบชิงชนะเลิศ จะได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมประกวดและเสื้อที่ระลึกสำหรับนักเรียนและครูที่ปรึกษา

3.       นักเรียน ครูที่ปรึกษา และโรงเรียน ของทีมที่ผลงานได้รับคัดเลือกเข้ารอบชิงชนะเลิศ 20 ทีม จะได้รับรางวัลเหรียญทอง เหรียญเงินและเหรียญทองแดง ทั้งนี้จะได้รับเกียรติบัตรเหรียญรางวัลด้วย ตามลำดับ

 

รางวัลจากการประกวดผลงานสร้างสรรค์ รองชิงชนะเลิศ 

1.       รางวัลชนะเลิศ 1 รางวัล เงินรางวัล 5,000 บาท เหรียญทอง

2.       รางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่ง  1 รางวัล เงินรางวัล 3,000 บาท และเหรียญทอง

3.       รางวัลรองชนะเลิศอันดับสอง  1 รางวัล เงินรางวัล 2,000 บาท และเหรียญเงิน

4.       ที่เหลือเป็นรางวัลเหรียญทองแดง และรางวัลเกียรติบัตร ตามลำดับ

ทีมที่ได้รับรางวัลชนะเลิศและรองชนะเลิศอันดับหนึ่งระดับภูมิภาคจะได้เข้าประกวดระดับประเทศ

ณ สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) เดือนมกราคม ของปี พ.ศ.2555

 

                สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 

1.       ว่าที่ ร.ต.สามารถ  วนาธรัตน์  โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี จ.พิษณุโลก โทร. 08-9860-7072
E-mail : [email protected] โทรศัพท์โรงเรียน 0-5525-8003 ต่อ 106

2.       น.ส.พิลาลักษณ์  ทองทิพย์  สาขาคณิตศาสตร์มัธยมศึกษา สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) โทร. 0-2392-9843 หรือ 0-2392-4021 ต่อ 2510  E-mail : [email protected]

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

ใบสมัคร  การประกวดผลงานสร้างสรรค์ของคนมีความสามารถทางคณิตศาสตร์
โดยใช้โปรแกรม
The Geometer’s Sketchpad ระดับภูมิภาค ประจำปี 2554

 

ศูนย์ประกวดโรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี  

ระดับชั้นที่ประกวด   [   ] ประถมศึกษา    [   ] มัธยมศึกษาตอนต้น    [   ] มัธยมศึกษาตอนปลาย

ชื่อนักเรียน ............................................................................................ชั้น...................................................

ชื่อนักเรียน ............................................................................................ชั้น...................................................

ชื่อครูที่ปรึกษา.................................................................... หมายเลขโทรศัพท์ครูที่ปรึกษา..........................

โรงเรียน.........................................................................................................................................................

ที่อยู่โรงเรียน.................................................................................................................................................

 

แหล่งที่มา :   ข่าวประชาสัมพันธ์ สสวท.

ดาวน์โหลดใบสมัครและอ่านรายละเอียดที่นี่

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน GSP โปรแกรมคณิตศาสตร์ที่ต้องเรียนรู้

คำสำคัญ (Tags)#gsp

หมายเลขบันทึก: 450561, เขียน: 23 Jul 2011 @ 15:53 (), แก้ไข: 22 Jun 2012 @ 12:03 (), สัญญาอนุญาต: ไม่สงวนสิทธิ์ใดๆ, ความเห็น: 4, อ่าน: คลิก


ความเห็น (4)

คุณครูสารคาม
IP: xxx.180.39.54
เขียนเมื่อ 

ขอบคุณคุณครูเสรี สุขโยธินค่ะ

pstpbp
IP: xxx.53.157.144
เขียนเมื่อ 

ประกาศผลเป็นทางการวันไหนครับ

ผู้ปกครอง
IP: xxx.151.7.28
เขียนเมื่อ 

ขอทราบผลที่ รร.กัลยาณี

358
IP: xxx.93.133.120
เขียนเมื่อ 

1256 แข่งระดับประเทศวันที่เท่าไร gsp โรงเรียน บ.ท.ล.