ความหมายของดอกมะลิ
          ตาม
ที่ทางราชการประกาศกำหนดวันที่ ๑๒ สิงหาคม ของทุกปี

เป็นวันแม่แห่งชาติ ซึ่งเป็น วันที่ระลึกที่สำคัญยิ่งของไทยเราวันหนึ่ง

  และกำหนดให้ถือว่า ดอกมะลิ สีขาวบริสุทธิ์ เป็นสัญลักษณ์แห่ง

ความดีงามของแม่ผู้ให้กำเนิดแก่ตัวเรา ดัง

คำประพันธ์บทดอกสร้อยชื่อ แม่จ๋า ของท่านผู้หญิงสมโรจน์ สวัสดิกุล

ณ อยุธยา ที่ว่า
  ดอกเอ๋ยดอกมะลิ
ถึงยามผลิกลิ่นพราวสกาวต้น
สดสะอาดปราศสีราคีระคน
เหมือนกมลใสสดหมดระคาย
กลิ่นมะลิหอมกระไรไม่รู้สร่าง
เปรียบได้อย่างรักแท้ไม่แปรหาย
อันรักแท้แลหัวใจได้บรรยาย
ขอเชิญทาย ณ ที่ไหนจากใครเอย