ถอดบทเรียน : มาตราฐานเจซีไอกับรังสีเทคนิค

เจซีไอ คือ มาตราฐานที่ใช้ในการรับรองคุณภาพโรงพยาบาลในระดับสากล

สวัสดีครับ

วันนี้ขอนำเสนอภาพและเนื้อหาบางส่วนที่ผมได้มีโอกาสเข้าร่วมเรียนรู้จากการประชุมวิชาการรังสีเทคนิค ที่สมาคมศิษย์เก่ารังสีเทคนิครามาธิบดี ได้จัดขึ้นในช่วงวันที่ 12-14 กรกฎาคม 2554 ณ โรงแรมลองบีชฯ บางละมุง จ.ชลบุรี จึงได้ถอดบทเรียนเพื่อมาแลกเปลี่ยนเรียนรู่ร่วมกัน เรื่องที่นำเสนอคือ เจซีไอสำหรับนักรังสีเทคนิค เอกสารที่นำเสนอได้มาจากวิทยากร คือ นพ.พงศ์ธร เกียรติดำรงวงศ์

 

 

 

 

 

Joint Commission International : JCI เป็นมาตราฐานที่ใช้ในการรับรองคุณภาพสถานพยาบาลหรือโรงพยาบาลในระดับสากล

 

 

ความเป็นมาของมาตราฐานนี้... เริ่มจากราชวิทยาลัยศัลยกรรม สหรัฐอเมริกา ได้นำมาตรฐานการทำงานมาใช้ เพื่อที่จะดำเนินการเกี่ยวกับการรับรองสถานพยาบาล สร้างมาตราฐานการทำงานให้มีคุณภาพเท่าเทียม คล้ายคลึงกัน 

 

 

 

 

ต่อมา... มาตราฐานนี้ ก็ได้แพร่หลายไปตามสถานพยาบาลทั่วโลก เพราะต้องการตอบสนองต่อชาวอเมริกันที่ไปทำงานหรืออาศัยตามประเทศต่างๆ

 

 

 

มาตราฐานนี้... ได้ผ่านการพิจารณาจากผู้ทรงคุณวุฒิทั่วโลกโดยให้คำปรึกษา แนะนำเกี่ยวกับการจัดการ เพื่อให้สามารถนำมาใช้ในการทำงานที่สอดคล้อง เหมาะสมกับการบริการที่มีคุณภาพและปลอดภัย  ซึ่งถือว่าเป็นมาตราฐานระดับโลก (world class) 

 

 

 

ประเทศไทย มี 14 โรงพยาบาล ที่สามารถผ่านการประเมินและรับรองตามมาตราฐาน JCI

 

ทำไม ??? ประเทศไทยมีการรับรองคุณภาพ (HA) โดย สรพ (สถาบันรับรองสถานพยาบาล) แล้ว ยังต้องมีการทำ JCI อีก 

 

เนื่องจาก... ประเทศไทยมีนโยบายที่จะสร้างรายได้จากการท่องเที่ยว รวมถึงดำเนินการเกี่ยวกับ Medical Tourism คือ การท่องเที่ยวเพื่อสุขภาวะหรือสุขภาพที่ดี โดยหวังว่า นักท่องเที่ยวจะมาใช้บริการทางการแพทย์ที่ประเทศไทยมากขึ้น

 

 

ดังนั้น... หากสถานพยายาบาลของประเทศไทยผ่านการรับรองคุณภาพ มีมาตราฐานการทำงานเทียบเท่าระดับสากลแล้ว ก็จะได้รับการยอมรับจากชาวต่างชาติมากขึ้น 

 

มาตราฐาน JCI และมาตราฐาน HA มีความคล้ายคลึงกัน

 

 

ถ้า... ใครทำ HA อยู่แล้ว หากสนใจที่จะทำ JCI เพิ่มเติม ก็สามารถทำ อาจจะต้องมีการปรับเปลี่ยนเพิ่มเติมกิจกรรมการบริการบางส่วน 

 

 

หลักการของบางส่วนของ... JCI ได้ผ่านการทดลองทางวิทยาศาสตร์ การสำรวจ การเก็บข้อมูล ศึกษาวิจัย ทำให้เป็นแนวทางที่สอดคล้องกับการให้บริการที่มีคุณภาพ ปลอดภัย โดยสามารถทำตามข้อกำหนดต่างๆ ซึ่งมีจำนวนพันกว่าหัวข้อ ซึ่งแยกออกเป็น บท มาตราฐาน และข้อกำหนด ซึ่งแต่ละส่วนจะบอกว่าต้องทำอะไร ทำอย่างไร

 

 

 

รังสีเทคนิค... เป็นหนึ่งในบุคลากรที่สำคัญทางด้านสาธารณสุข มีส่วนสนับสนุนสู่ความสำเร็จของสถานพยาบาล เพื่อการบริการที่ดีขึ้น

 

 

 

ก่อนทำ JCI... อาจประเมินตนเอง โดยเทียบกับมาตราฐาน HA คือ การดำเนินการที่เกี่ยวกับ SIMPLE คือ อักษรย่อของหมวดหมู่ใหญ่ๆ สำหรับ Patient Safety Goals ซึ่งสิ่งเหล่านี้ หากดำเนินกาด้วยความตั้งใจ ใส่ใจ ก็สามารถช่วยลดอุบัติการณ์ความเสี่ยงที่อาจส่งผลกระทบต่อผู้รับบริการได้   

 

 

 

หลายครั้งที่เรามักจะพูดว่า ฝรั่งทำเกิน ญี่ปุ่นทำเวอร์ แต่คนไทยก็ยังมักง่าย ตัดโน่น ลดนี่ ง่ายๆ สบาย ทำให้ไม่สามารถประสบความสำเร็จในการทำงานบางอย่าง ไม่มีมาตราฐาน และคุณภาพก็ลดลงไป

 

 

 

บางตัวอย่าง... ของงานคุณภาพที่กล่าวถึงในการทำตามมาตราฐานของ JCI

 

 

 

 

 

เน้นการตรวจสอบความถูกต้อง... เช่น ชื่อ/นามสกุลของผู้รับบริการ เพราะมีหลายครั้งที่ให้บริการผิดคน 

 

 

 

เน้นการสื่อสาร... การให้ข้อมูลต่อผู้รับบริการ เพื่อให้เข้าใจ รับทราบข้อมูลที่ถูกต้องของการให้บริการ

 

 

การให้บริการอะไรแก่ผู้รับบริการ ควรมีการบันทึก การส่งต่อ บอกข้อมูลต่อผู้เกี่ยวข้องอื่นๆให้รับทราบ

 

 

 

ความปลอดภัยของการใช้ยา... ทางรังสีวิทยาก็จะเกี่ยวข้องกับการใช้สารทึบรังสี การดูแลผู้รับบริการ ก่อน ระหว่าง และหลังการตรวจวินิจฉัย

 

 

 

การสร้างความมั่นใจในการทำงานที่ถูกต้อง

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สรุป : มาตรฐาน JCI เป็นแนวทางที่จัดขึ้นเพื่อใช้ในการทำงานตามสถานพยาบาล ที่ต้องการให้เกิดคุณภาพและความปลอดภัย เทียบเท่ากันในระดับสากล   

 

 

มาตราฐาน JCI และ HA มีความคล้ายคลึงกัน 

 

 

การทำงานที่มีมาตรฐาน ช่วยทำให้เกิดการบริการที่ดี มีคุณภาพและปลอดภัย รวมถึงการทำงาน การให้บริการด้วยความตั้งใส่ ใส่ใจ เข้าใจ งานต่างๆย่อมประสบความสำเร็จ และผู้ลงมือทำจะเกิดความสุข

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน รังสีเทคนิคขอนแก่นความเห็น (0)