หัวข้อวิทยานิพนธ์ของนักศึกษา

QM รุ่น1

1.การะพัฒนากระบวนการธุรกิจค้าปลีกเสื้อผ้าสำเร็จรูป - สุรีรัตน์ วงษ์สุวรรณ

2.การประยุกต์ใช้ SIX SIGMA ในการปรับปรุงกระบวนการผลิตอาหาร - กรรณิการ์ บังแย้ม

3.การพัฒนากระบวนการปฏิบัติงานการดูแลสุขภาพผู้ป่วยของแพทย์ - สุดจิตร เมืองเกษม

4.-

5.- 

QM รุ่น 2 

1.การประยุกต์แนวคิดลีน SIX SIGMA กับการปรับปรุงกระบวนการจัดการข้อร้องเรียนกับลูกค้าในอุตสาหกรรมยานยนต์ -เชิญวิทย์ เรืองฤทธิ์

2.การบริหารกลยุทธ์ด้วยระลลการวัดเชิงดุลยภาพในอุตสาหกรรมสกัดน้ำมันปาล์ม-พิศาล ทรนงพิทักษ์กุล

3.การปรับปรุงกระบวนการธุรกิจเฟอร์นิเจอร์ โดยใช้เกณฑ์ TQA - ถนอมศรี เตมานุวัตร์

4.- 

QM รุ่น 2 

1.บุญเรือน

2.กรวรรณ

วันที่ 16 สิงหาคม 2549