เมื่อมีการทำการค้าระหว่างประเทศกันมากขึ้นทุกๆประเทศก็ย่อมต้องการการอำนวยความสะดวกทางการค้า(Trade Facilitation)  ทั้งนี้เนื่องมาจากการอำนวยความสะดวกทางการค้านั้นมีวัตถุประสงค์หลักในการลดต้นทุนทางธุรกรรมในการค้าและการขนย้ายสินค้าระหว่างประเทศ หรือกล่าวได้อีกแง่มุมก็คือมุ่งที่จะลดต้นทุนในการประกอบธุรกิจสำหรับทุกฝ่าย

                   องค์การการค้าโลก(WTO)ได้ให้คำจำกัดความของการอำนวยความสะดวกทางการค้าไว้ว่า เป็นการลดขั้นตอนที่ยุ่งยากและก่อให้เกิดความกลมกลืน(Simplification and Harmonization)ของกิจกรรมหรือการปฏิบัติพิธีการทางศุลกากรที่เกี่ยวกับการเก็บข้อมูล การแสดงข้อมูล การติต่อสื่ออสาร และกระบวนการจัดทำข้อมูลสำหรับการเคลื่อนย้ายสินค้าระหว่างประเทศ

      ที่มา ชมเพลิน สุวรรณภาณุ การอำนวยความสะดวกทางการค้า (ตุลาคม 2548)