การจัดสวนถาด

นำต้นหญ้ามาจัดให้สวย

 

 

Best  Practice

การพัฒนาทักษะการจัดสวนถาด

โดยการวิพากษ์ชิ้นงาน ตามเกณฑ์ 

วิชา ง 21101 การงานอาชีพและเทคโนโลยี (งานเกษตร) 

 เรื่อง  การจัดสวนถาด 

 ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

*******************************************************************************************

โดย  นายสายันต์  ขันธนิยม รหัสนักศึกษา 75377068
หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต    สาขาการจัดการเรียนรู้   รุ่นที่ 7
 

หลักการและเหตุผล

                การจัดสวนในภาชนะหรือการจัดสวนถาด เป็นกิจกรรมหนึ่งที่สาระแกนกลางกำหนดเพื่อให้สนอง    การแก้ปัญหาในการทำงาน หัวใจของการจัดสวนในภาชนะ สวนจะต้องมีความสวยงามเป็นที่ดึงดูดใจแก่ผู้พบเห็น  การแก้ปัญหานั้นนอกจากตัวเราเองจะเป็นผู้ที่เห็นปัญหาแล้ว ผู้อื่นยังสะท้อนปัญหาให้เราได้เห็นอีกทางหนึ่งด้วย   การจัดสวนถาด เพื่อให้เกิดความสวยงาม  ต้องอาศัยผู้อื่นได้ชี้ถึงข้อบกพร่องในการจัดที่จะทำให้เกิดความสวยงาม  ผู้รายงานจึงใช้วิธีให้เพื่อนนักเรียน ร่วมกันวิจารณ์การจัดสวนถาดของเพื่อเพื่อนำข้อวิจารณ์ไปรับปรุงแก้ไขให้ดีขึ้น  

  วัตถุประสงค์

 1. เพื่อศึกษาพัฒนาการทางด้านทักษะในการจัดสวนถาด ครั้งที่ 1 กับครั้งที่ 4

 2. เพื่อศึกษาการใช้วัชพืชแทนต้นไม้ในการจัดสวนถาด

 3. เพื่อฝึกการทำงานร่วมกันและการวางแผนการทำงาน

 4. เพื่อฝึกการใช้กระบวนการคิด

  เป้าหมาย

      1.  เป้าหมายเชิงปริมาณ

-  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 จำนวน 1 ห้อง 53  คน  แบ่งออกเป็น 18  กลุ่ม

        2. เป้าหมายเชิงคุณภาพ

           2.1  นักเรียนจัดสวนถาดโดยใช้วัชพืช

           2.2  นักเรียนจัดสวนถาดได้สวยงาม ถูกต้องตามเกณ์

  วิธีดำเนินการ

 1. สอนหลักการ เกณฑ์ การจัดสวนถาด

สอนหลักการจัดสวนถาด การเลือกต้นไม้

2. นักเรียนดูสวนถาดที่จัดเสร็จแล้ว/ภาพการจัดสวนถาด

3. จัดสวนถาด (ครั้งที่ 1)  ให้เวลา 50 นาที

 3.1 สำรวจต้นไม้ (วัชพืช)  บริเวณโรงเรียน

 3.2  ออกแบบ การจัดสวนถาด วางแผนการใช้วัสดุ อุปกรณ์ ต้นไม้ (ต้นไม้ต้องใช้อย่างน้อย5 ชนิด)   

 3.3 แบ่งหน้าที่ในกลุ่ม      

 3.4 ดำเนินการจัดสวนถาด   

 3.5 ทำความสะอาดบริเวณที่จัดสวนถาด

เลือกพื้นที่จัดสวนถาดตามใจชอบ

 

นักเรียนช่วยกันคิด  ช่วยกันจัดสวถาด

 4. นำสวนถาดมาวางรวมกันให้นักเรียนช่วยกันเลือกสวนถาดที่สวย จัดถูกต้องตาม  เกณฑ์ จำนวน 5 ถาด 

5. นักเรียนช่วยกันจัดลำดับ ที่ 1 – ลำดับที่ 5 ของสวนถาดที่เลือกมา

6.นักเรียนช่วยกันวิพากษ์ เพราะเหตุใดจึงได้ลำดับที่ 1 ที่ 2 ที่ 3 ที่ 4 และที่ 5   

7. นักเรียนช่วยกันวิพากษ์สวนถาดที่ไม่ได้รับการคัดเลือก  ทีละถาด  

นักเรียนช่วยกันเลือกสวนถาดที่สวยงาม ถูกต้องตามเกณฑ์

  8. ครูตรวจผลงาน  แล้วให้ข้อเสนอแนะทุกถาด  

  9. นักเรียนทบทวนผลงานของตนเองตามที่เพื่อนและครูวิพากษ์และหาวิธีแก้ไข ปรับปรุง 

 10. จัดสวนถาด  ครั้งที่ 2 – ครั้งที่ 4

     10.1 เวลาจะลดลงมาครั้งละ 5 นาที                                 

     10.2 ครั้งที่ 2 ครั้งที่ 3 และครั้งที่ 4  ครูจะให้ต้นไม้ 3 ชนิด  เหมือนกันทุกกลุ่ม 

11. ครูตรวจสวนถาดนักเรียน ตามเกณฑ์ประเมินการจัดสวนถาด

ผลงานครั้งที่ 1

 

ผลงานครั้งที่ 4

 

 

ผลงานครั้งที่ 4

กลุ่มตัวอย่าง

              นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/8  จำนวน 53 คน 

  เครื่องมือการเก็บข้อมูล

                 -  แบบประเมินการจัดสวนถาด

 ระยะเวลา   30 พฤษภาคม – 8 กรกฎาคม 2554

ผลการจัดกิจกรรม

 1. จากการพัฒนาทักษะการจัดสวนถาด โดยการวิพากษ์ชิ้นงาน ตามเกณฑ์  วิชา  ง 21101 การงานอาชีพและเทคโนโลยี (งานเกษตร)  เรื่อง  การจัดสวนถาด  ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/8 พบว่าพัฒนาการทางด้านทักษะในการจัดสวนถาด ครั้งที่ 1 กับครั้งที่ 4  มีความก้าวหน้า เฉลี่ยของทุกกลุ่ม      ร้อยละ  31.38

 2. วัชพืชสามารถใช้ฝึกในการจัดสวนถาดได้

 3. นักเรียนสามารถทำงานร่วมกันได้และมีการวางแผนการทำงาน

 4. นักเรียนใช้กระบวนการคิด

 5. ความรู้สึกที่ได้รับจาการจัดสวนถาดของนักเรียน

5.1   มีความรู้และจัดสวนถาดได้

5.2   มีความสนุก เพลิดเพลิน เฮอา ร่าเริง  คลายเครียด ในการจัดสวนถาด  ภาคภูมิใจ

5.3   ใช้ความคิดสร้างสรรค์ ใช้จินตนาการ

5.4   มีความภาคภูมิใจที่ปลูกต้นไม้ไม่ตาย เพื่อนมาถามการปลูกต้นไม่ไม่ตาย

5.5   มีความรู้เรื่องต้นไม้ในการจัดสวนถาด

5.6   มีความสามัคคีในกลุ่ม รู้สึกดี ๆ ทำงานเป็นทีมมีความสนิทกับเพื่อนมากขึ้นได้เพื่อนใหม่

5.7   รู้สึกดีที่ทำงานส่งครูแล้วได้คำชม ดีใจที่เพื่อน ครูชมว่าสวย  ได้กำลังใจ

5.8   มีความรู้เรื่องการใช้ดินปลูก  การรดน้ำ

5.9   นำไปใช้ในการจัดที่บ้าน ไปจัดให้คนที่บ้านดู

5.10       รู้สึกว่าตัวเองใจเย็นขึ้น

5.11      จัดแล้วไม่น่ารื้อทิ้ง

5.12      แดดร้อน

           6.  สิ่งที่จะนำไปพัฒนาในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนต่อไป

6.1    การจัดครั้งสุดท้ายควรใช้อุปกรณ์ ต้นไม้ในการจัดสวนถาดจริง ๆ และปูมอส เพื่อให้เป็นสวนถาดที่สมบูรณ์ เพื่อให้นักเรียนเกิดความพึงพอใจ

6.2   เวลาการจัดสวนถาด ควรใช้เวลาจัดกิจกรรมการเรียนรู้  5 สัปดาห์ จะเป็นเวลาที่เหมาะสม นักเรียนมีโอกาสพัฒนาทักษะ  โกกำหนดการสอนดังนี้

        -  สัปดาห์ที่ 1  ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับสวนถาด

        -  สัปดาห์ที่ 2 -4 จัดสวนถาด โดยเฉพาะสัปดาห์ที่ 4 จัดสวนถาดที่สมบูรณ์ จัดเป็นรายบุคคลเพื่อนำสวนถาดกลับบ้าน

6.3   จัดแข่งขันการจัดสวนถาด

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การจัดการเรียนรู้

คำสำคัญ (Tags)#การจัดสวนถาด

หมายเลขบันทึก: 449271, เขียน: 16 Jul 2011 @ 00:18 (), แก้ไข: 11 Dec 2012 @ 13:48 (), สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน, ดอกไม้: 6, ความเห็น: 3, อ่าน: คลิก


ความเห็น (3)

ดีมากใช้วัสดุคุ้มค่า

krusorn
เขียนเมื่อ 

สวัสดีค่ะ

 • เด็กของคุณครูรู้จักใช้วัสดุในโรงเรียนมาตกแต่งสวยงามค่ะ
 • เคยให้นักเรียนจัดระบบนิเวศ ในถาดเหมือนกัน
 • แต่เป็นเด็กประถม  ก็ยังใช้เกณฑ์ไม่มากมาย  แต่เน้นการทำงานระบบกลุ่ม
 • เป็นการพัฒนากระบวนการคิดด้วย
 • ชื่นชม ผลงานของคุณครูและนักเรียน ค่ะ

สวัสดีครับ ครูศร

ลองให้นักเรียนจัดดูซิครับ ถ้ามีประสบการณ์แล้ว จะได้ไปแข่งงานศิลปหัตถกรรมครับ ที่ใช้วัชพืชจัด เพราะไม่ต้องเสียเงินซื้อต้นไม้ครับ เพราะต้องฝึกจัดหลายครั้ง ก็ลองใช้วิธีนี้ดู ถ้าซื้อต้นไม้จัดก็คงได้ครังเดียว