การเขียนคู่มือการปฏิบัติงานของพยาบาล 2

การเขียนบทนำ คู่มือการปฏิบัติงานของพยาบาล

มาทำคู่มือการปฏิบัติงานของพยาบาลกัน ต่อเลยนะคะ

เริ่มจากการทำความเข้าใจโครงร่างของคู่มือกันก่อน

คู่มือประกอบด้วย 5 บท

1. บทนำ

2. บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบ

3. หลักเกณฑ์วิธีการปฏิบัติงาน(เอกสาร/งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง)

4. เทคนิคในการปฏิบัติงาน

5. ปัญหาอุปสรรค

 

 วันนี้เริ่มทำบทที่1กันเลย นะคะ

ขอเสนอว่าการเขียนบทนำ ให้เขียนแบบงานวิจัย คือ ความเป็นมาและความสำคัญ

ของปัญหา โดยมีมีหลักการเขียนดังนี้

 

1. เขียนให้ผู้อ่านเข้าใจว่ากำลังทำอะไร

2. อธิบายภูมิหลัง

3. แสดงให้เห็นถึงสภาพปัญหาและผลกระทบ

4. มีข้อมูลสถิติหรือผลการวิจัยสนับสนุนเพื่อให้เห็นปัญหาอย่างชัดเจน

5. เขียนให้เห็นความจำเป็น/ประโยชน์ของการทำคู่มือครั้งนี้

 

อ่านเพิ่มเติมได้จาก

หนังสือเรื่องระเบียบวิธีวิจัยทางพยาบาลศาสตร์ของอาจารย์บุญใจ ศรีสถิตย์นรากูร

หรือ

หนังสือ การวิจัยทางการพยาบาล:หลักการและแนวปฏิบัติ ของ อาจารย์ วิจิตร ศรีสุพรรณ

 

 

   มีเทคนิคง่ายๆสำหรับมือใหม่ ขอใช้เทคนิค 3-3

 แค่เขียน outline ให้ครอบคลุม 3 ข้อใหญ่ และ 3 ข้อย่อย ดังนี้

 

1.นิยามและบริบท

                   a. นิยาม

                   b. ความสอดคล้องกับบริบท

                   c. สถิติ

 

2.ปัญหา

                  a. สภาพปัญหา

                  b. สถิติ/ความรุนแรง

                  c. การพยาบาล/ทฤษฎี

 

3.การแก้ไข

                 a. ผู้เขียนมีส่วนเกี่ยวข้องในการแก้ปัญหา

                 b. ทำขึ้นสำหรับใคร มีวิธีการนำไปใช้อย่างไร

                 c. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

 

 มีแบบฟอร์มที่จะทำให้คนที่ยังไม่มีประสบการณ์ทำได้ ง่าย มากๆเลย upload ไว้ ที่นี่ ค่ะ

 

http://file1.uploadfile.biz/i/EVENMEIIIMINMV

 

   เมื่อได้เนื้อหา ครบถ้วนแล้ว ก็เอาเรียบเรียง ด้วยภาษาวิชาการ

 

ก็จะได้ ความเป็นมา

ถัดมาก็เขียน วัตุประสงค์ ขอบเขต และ นิยามศัพท์

และแล้ว ก็จะได้ บทที่ 1 แล้ว.....

 

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน พยาบาลชำนาญการพิเศษความเห็น (0)