ความหมายของ คุณภาพ

  Contact

  ความหมายของ คุณภาพ  

คุณภาพ หมายถึง สิ่งที่สามารถตอบสนองและสอดคล้องความต้องการ ความพึงพอใจของบุคคลแต่ละคนได้

Posted in Gotoknow GotoKnow By  In บริบทของการจัดการคุณภาพ

Post ID: 448403, Created: , Updated, 2012-05-10 15:21:31+07:00 +07 Asia/Bangkok, License: CC Attribution Non Commercial Share Alike, Read: Click

Tags #คุณภาพ

Recent Posts 

Comments (0)