Best Practice กิจกรรมการรณรงค์เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติด (๒๖ มิถุนายน) ประจำปี ๒๕๕๔


Best Practice กิจกรรมการรณรงค์เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติด (๒๖ มิถุนายน) ประจำปี ๒๕๕๔

Best  Practice

กิจกรรมการรณรงค์เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติด (๒๖  มิถุนายน)   

ประจำปี  ๒๕๕๔ 

 หลักการและเหตุผล

           ด้วยกระทรวงศึกษาธิการ  แจ้งว่า  องค์การสหประชาชาติได้ประกาศให้  วันที่  ๒๖  มิถุนายน  ของทุกปี  เป็นวันต่อต้านยาเสพติดสากล  และกระทรวงศึกษาธิการ  ได้ถือปฏิบัติโดยจัดกิจกรรมรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด  เช่นทุกปีที่ผ่านมา  สำหรับในปี  ๒๕๕๔  เพื่อให้การจัดกิจกรรมรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดสอดคล้องกับแผนปฏิบัติการ  "ประเทศไทยเข็มแข็ง  ชนะยาเสพติดยั่งยืน  ภายใต้ยุทธศาสตร์  ๕  รั้วป้องกัน  ระยะที่  ๓"  และเป็นการเทิดพระเกียรติถวายความจงรักภักดีแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  เนื่องในโอกาสมหามงคล  เฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  ๘๔  พรรษาภายใต้กิจกรรม  "๘๔  พรรษา  เทิดไท้งค์ราชัน  ร่วมต่อต้านยาเสพติด"  และคำขวัญ  "สานต่อพระราชปณิธาน  หยุดยั้งยาเสพติด  หยุดหายนะแผ่นดิน"

          เพื่อให้การดำเนินการรณรงค์ประชาสัมพันธ์  และจัดกิจกรรมรณรงค์เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติด  (๒๖  มิถุนายน)  ประจำปี  ๒๕๕๔  เป็นไปด้วยความเรียบร้อย  บรรลุตามวัตถุประสงค์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง  จึงขอความร่วมมือจากโรงเรียนดำเนินการ

          โรงเรียนชุมชนวัดปราสาทจึงจัดกิจกรรมเนื่องในวันต่อต้านยาเสพติด  (๒๖มิถุนายน)  ประจำปี  ๒๕๕๔  ตามศักยภาพและความพร้อมของโรงเรียนและให้ความร่วมมือกับศูนย์ปฏิบัติการต่อสู้เอาชนะยาเสพติดจังหวัดอ่างทอง  (ศตส.จ.อท.)  ในการณรรงค์ต่อต้านยาเสพติดภายในจังหวัด

วัตถุประสงค์ 

๑.     เพื่อให้การจัดกิจกรรมรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดสอดคล้องกับแผนปฏิบัติการ 

“ประเทศไทยเข้มแข็ง  ชนะยาเสพติดยั่งยืนภายใต้ยุทธศาสตร์  ๕  รั้วป้องกัน  ระยะที่  ๓”

๒. เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติถวายความจงรักภักดีแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

เนื่องในโอกาสมหามงคล  เฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  “๘๔  พรรษาเทิดไท้องค์ราชัน  ร่วมต่อต้านยาเสพติด” และคำขวัญ  “สานต่อพระราชปณิธาน  หยุดยั้งยาเสพติด  หยุดหายนะแผ่นดิน”

เป้าหมาย

ผู้บริหารสถานศึกษา  ครู  อาจารย์  นักเรียน  นิสิต  นักศึกษา  และเยาวชนทุกคน

วิธีดำเนินการ 

                ๑)  กิจกรรม

                      ๑.  ผู้บริหารสถานศึกษา อ่านสารของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ  หน้าเสาธงและเสียงตามสายในโรงเรียน

                      ๒. ครูผู้รับผิดชอบโครงการ  ร่วมเผยแพร่ประชาสัมพันธ์คำขวัญ  "สานต่อพระราชปณิธาน  หยุดยั้งยาเสพติด  หยุดหายนะแผ่นดิน" 

                      ๓.  การเดินรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดรอบหมู่บ้าน  หมู่ที่  ๑  ,  หมู่ที่  ๒  มีป้ายการรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด  คำขวัญ  "สานต่อพระราชปณิธาน  หยุดยั้งยาเสพติด  หยุดหายนะแผ่นดิน"

                      ๔.  ให้ความรู้เรื่องโทษของยาเสพติด  บูรณาการในวิชาทุกกลุ่มสาระ  เรียงความ  วาดภาพประกอบ

๕.  สภากรรมการนักเรียนฝ่ายสาธารณสุขพูดเสียงตามสาย  ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการจัดกิจกรรมรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด  ภาคกลางวัน

๖.  จัดป้ายนิเทศ  นำผลงานนักเรียนการเรียงความ  วาดภาพมาจัดอันดับ

๗.     พัฒนาสิ่งแวดล้อมในโรงเรียน

๒)  ระยะเวลา 

ระหว่างวันที่   ๒๔ - ๓๐ เดือน  มิถุนายน  พ.ศ.  ๒๕๕๔

๓)  สถานที่ 

๑. โรงเรียนชุมชนวัดปราสาท  ตำบลนรสิงห์  อำเภอป่าโมก  จังหวัดอ่างทอง  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง

๒.  ชุมชนหมู่บ้าน  หมู่ที่ ๑ , หมู่ที่ ๒  ตำบลนรสิงห์  อำเภอป่าโมก  จังหวัดอ่างทอง 

๔)  ผู้ที่เกี่ยวข้อง 

๑.  ผู้บริหารสถานศึกษา  ครู    และนักเรียนโรงเรียนชุมชนวัดปราสาท 

๒. ผู้ปกครองนักเรียนและประชาชนทั่วไป

 

    Ico64_img_0477   

  Ico64_img_0472     Ico64_img_0481     Ico64_img_0160 

                                        Ico64_img_0172     Ico64_img_0201

ผลที่ได้รับ

๑.  ทุกคนมีความรู้  ตระหนักและเข้าใจถึงพิษภัยและประพฤติตนให้ห่างไกลจากยาเสพติด

 

๒.  ทุกคนช่วยกันสอดส่องดูแลช่วยเหลือ  และให้กำลังใจซึ่งกันและกันเพื่อให้เยาวชนไทยห่างไกลจากยาเสพติด  เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติถวายความจงรักภักดีแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

๓.  นักเรียนทุกคนถวายความจงรักภักดีแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  เนื่องในโอกาสมหามงคล  เฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  "๘๔  พรรษาเทิดไท้องค์ราชัน  ร่วมต่อต้านยาเสพติด"  และคำขวัญ  "สานต่อพระราชปณิธาน  หยุดยั้งยาเสพติดหยุดหายยนะแผ่นดิน"

ปัจจัยแห่งความสำเร็จ 

 ๑.  ผู้บริหารสถานศึกษา  ครู  และนักเรียนโรงเรียนชุมชนวัดปราสาทภาคภูมิใจ

 ๒.  ผู้ปกครองนักเรียนและประชาชนทั่วไปให้ความสนใจ

 ๓.  อุปกรณ์

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หมายเลขบันทึก: 448043เขียนเมื่อ 7 กรกฎาคม 2011 20:32 น. ()แก้ไขเมื่อ 24 มิถุนายน 2012 03:19 น. ()สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน


ความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี