การวางแผนกลยุทธ

ลักษณะของกลยุทธ์ที่ดี

การวางแผนกลยุทธ์ กลยุทธ์ เป็นคำที่มีรากศัพท์มาจากภาษากรีกโบราณ ซึ่งเป็นคำที่ใช้ในความหมายของศิลป์และศาสตร์เกี่ยวกับยุทธการทางทหารซึ่งคำศัพท์ “กลยุทธ์” หรือ “Strategy” นั้นมาจากคำสองคำรวมกันคือ “Stratos” ซึ่งหมายถึง “ กองทัพ” และ “ Legei” ซึ่งหมายถึง “ การนำหรือผู้นำ” กล่าวอีกนัยหนึ่ง กลยุทธ์ หมายถึง เรื่องของการวางแผนยุทธศาสตร์บัญชาการรบเพื่อนำกองทัพเข้ารุกศัตรูเพื่อชัยชนะ โดยการใช้สรรพกำลังและเทคนิควิธีอันชาญฉลาดให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลนั่นเอง ต่อมานี้ได้ถูกนำมาใช้ในการวางแผนบริหารองค์การ โดยหมายถึงวิธีการที่จะทำให้เกิดผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์

ลักษณะของกลยุทธ์ที่ดีจะต้องมีลักษณะดังต่อไปนี้

1. เป็นแผนระยะยาว

2. เป็นการตัดสินใจที่อาจจะส่งผลถึงอนาคตได้

3. คำนึงถึงปัจจัยแวดล้อม และสามารถประเมินคาดการณ์สภาพแวดล้อมได้เป็นอย่างดี

4. การทำงานเป็นทีมของทุกคนทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง

5. เป็นกลยุทธ์ที่มีการตัดสินใจได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ลำดับขั้นของการวางแผนกลยุทธ์

1. ผู้บริหารสูงสุดมีหน้าที่ในการกำหนดนโยบายให้เกิดขึ้นเป็นลายลักษณ์อักษร และแจ้งให้ทุกคนในองค์กรทราบร่วมกัน เพื่อให้ทุกคนในองค์กรทราบแล้วเข้าใจนโยบายขององค์กรไปในทางเดียวกัน

2. ผู้บริหารมีหน้าที่ในการจัดทำแผนกลยุทธ์ โดยการจัดทำแผนนี้จะต้องมีการวิเคราะห์ จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส ปัจจัยภายในและภายนอก (SWOT) และจะต้องเป็นแผนกลยุทธ์ที่เกิดจากการร่วมมือกันของจากทุกฝ่ายขององค์กร เพื่อเสริมสร้างความมั่นคงขององค์กร และสามารถดำเนินกลยุทธ์ตามนโยบายที่องค์กรกำหนดได้อย่างมีประสิทธิภาพ

3. ผู้ปฏิบัติงานมีหน้าที่ในการกำหนดแผนปฏิบัติงาน และทำตามแผนปฏิบัติงานที่ได้ร่วมกันกำหนดขึ้นมาให้บรรลุตามนโยบาย วัตถุประสงค์ หรือเป้าประสงค์ที่ได้กำหนดไว้เพื่อการดำเนินการจะได้มีประสิทธิภาพสูงสุด

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน Akitoru

คำสำคัญ (Tags)#ลักษณะของกลยุทธ์ที่ดี

หมายเลขบันทึก: 447843, เขียน: 06 Jul 2011 @ 20:42 (), แก้ไข: 11 Dec 2012 @ 13:48 (), สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน, ดอกไม้: 1, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)