มิวเตชันเป็นปรากฎการณ์ทางธรรมชาติ   คือการเปลี่ยนแปลงลักษณะทางพันธุ์กรรม  ให้เกิดลักษณะใหม่ขึ้นมาเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นในสภาวะตามธรรมชาติทั่วไปเกิดเป็นลักษณะใหม่ขึ้นมา และสามารถถ่ายทอดจากรุ่นหนึ่งไปอีกรุ่นหนึ่งได้เหมือนกับกฎลักษณะการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมทุกประการ   ซึ่งมิวเตชันหรือการกลายพันธุ์นี้ก่อให้เกิดสิ่งมีชีวิตชนิดใหม่ๆขึ้นมาหลายต่อหลายลักษณะส่งผลดีบ้างไม่ดีบ้างแต่ก็เป็นการกลายพันธุ์เพื่อความอยู่รอดของสิ่งมีชีวิต  เช่น ลักษณะนางพญาของผึ้งโพรงเกิดขึ้นโดยตัวไม่มีขนเลย ลำตัวดำเหมือนต่อมากกว่าที่จะเป็นผึ้ง  ลักษณะเช่นนี้สามารถอธิบายได้ว่า  เป็นมิวเตชันที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงในระดับโครโมโซมและมียีนที่คอยควบคุมลักษณะการเกิดมิวเตชันนี้ไว้