รายงานผลการใช้หนังสือเสริมประสบการณ์ ชุด อาหารดี ชีวีมีสุข สำหรับนักเรียน ประถมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนบ้านสบแปะ

ชื่อเรื่อง          รายงานผลการใช้หนังสือเสริมประสบการณ์  ชุด อาหารดี  ชีวีมีสุข

     สำหรับนักเรียน  ประถมศึกษาปีที่  2 โรงเรียนบ้านสบแปะ

 

ผู้วิจัย             นางพนิตตา   อินทิสอน  

ปีที่ทำการวิจัย     2551

 

บทคัดย่อ

                การวิจัยครั้งนี้  มีวัตถุประสงค์ เพื่อสร้างและหาประสิทธิภาพหนังสือเสริมประสบการณ์ ชุด อาหารดี ชีวีมีสุข สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนบ้านสบแปะ เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนโดยใช้หนังสือเสริมประสบการณ์ ชุด อาหารดี ชีวีมีสุข และเพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อหนังสือเสริมประสบการณ์ ชุด อาหารดี ชีวีมีสุข ประชากรที่ใช้ในการวิจัย  คือนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2  ภาคเรียนที่ 2  ปีการศึกษา 2551  โรงเรียนบ้านสบแปะ  สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชียงใหม่  เขต 6  จำนวน  12  คน  แยกเป็นนักเรียนชาย 5 คน นักเรียนหญิง 7 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วย  หนังสือเสริมประสบการณ์  ชุด อาหารดี  ชีวีมีสุข  จำนวน  10  เล่ม  แผนการจัดการเรียนรู้เรื่อง อาหารและโภชนาการ  จำนวน  10  แผน  แบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและ หลังเรียน เรื่อง อาหารและโภชนาการ   เป็นแบบทดสอบแบบปรนัยชนิดเลือกตอบ 4  ตัวเลือก จำนวน 20 ข้อ และแบบประเมินความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อหนังสือเสริมประสบการณ์  ชุด อาหารดี  ชีวี มีสุข ทำการวิเคราะห์ หาประสิทธิภาพของหนังสือเสริมประสบการณ์ ชุด อาหารดี ชีวีมีสุขจากความสัมพันธ์ระหว่างประสิทธิภาพของกระบวนการและผลลัพธ์ (E1 /E2) ตามเกณฑ์  80/80  วิเคราะห์คะแนนจากการทำแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่อง อาหารและโภชนาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและ พลศึกษา(สุขศึกษา) วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ค่าเฉลี่ย (μ)  ส่วนเบี่ยงเบน มาตรฐาน (σ) โดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำเร็จรูป  และวิเคราะห์ความพึงพอใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2  ที่มีต่อหนังสือเสริมประสบการณ์  ชุด อาหารดี  ชีวีมีสุข  ด้วยค่าเฉลี่ย (μ) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (σ)  โดยใช้เกณฑ์ การแปลความหมายค่าเฉลี่ย      

                ผลการวิจัย พบว่า ประสิทธิภาพของหนังสือเสริมประสบการณ์ ชุด อาหารดี ชีวีมีสุข  สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2  มีประสิทธิภาพสูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนด 80/80 โดยมีค่าเท่ากับ 86.67/80.83ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2  ที่เรียนด้วยหนังสือเสริมประสบการณ์  ชุด    อาหารดี ชีวีมีสุข มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ.05 และระดับความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อหนังสือเสริมประสบการณ์ ชุด อาหารดี ชีวีมีสุข ในภาพรวม มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับ มาก

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน วิจัย อาหารดี ชีวีมีสุขความเห็น (0)