โครงสร้างหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย

ช่วงอายุ

ประสบการณ์สำคัญ

สาระที่ควรเรียนรู้

 

 

 

 

 

 

 

สาระการเรียนรู้

ด้านร่างกาย

 • การทรงตัวและการประสานสัมพันธ์ของกล้ามเนื้อใหญ่
 • การประสานสัมพันธ์ของกล้ามเนื้อเล็ก
 • การรักษาสุขภาพ
 • การรักษาความปลอดภัย

ด้ายอารมณ์และจิตใจ

 • ดนตรี
 • สุนทรียภาพ
 • การเล่น
 • คุณธรรม จริยธรรม

ด้านสังคม

 • การเรียนรู้ทางสังคม

ด้านสติปัญญา

 • การคิด
 • การใช้ภาษา
 • การสังเกต การจำแนกและการเปรียบเทียบ
 • จำนวน
 • มิติสัมพันธ์
 • เวลา
 • เรื่องราวเกี่ยวกับตัวเด็ก
 • เรื่องราวเกี่ยวกับบุคคลและสถานที่แวดล้อมเด็ก
 • ธรรมชาติลอบตัวเด็ก
 • เรื่องราวเกี่ยวกับท้องถิ่นที่รักของเด็ก
 • เรื่องราวอื่นๆที่หนูอยากรู้

ระยะเวลาเรียน

2 ปีการศึกษา