ทำไมมนุษย์ต้องแสวงหา

ทำไมมนุษย์ต้องแสวงหา

 

 

 

 

 

 

 

ทำไมมนุษย์ต้องแสวงหา  

มนุษย์นั้นเป็นสัตว์ประเภทหนึ่งที่มีธรรมชาติความเป็นสิ่งที่มีชีวิตและจิตวิญญาณที่แตกต่างและสูงกว่าสัตว์หรือพืช ทั่วไป แต่สิ่งที่มนุษย์ยังคงแสวงหาและเกี่ยวเนื่องด้วยชีวิตของตนเองนั้น มนุษย์ยังคงมุ่งแสวงหาไม่เพียงปัจจัยสี่ อันหมายถึง อาหาร ที่อยู่อาศัย ยารักษาโรค หรือ เครื่องนุ่งห่มเท่านั้น หากแต่มนุษย์ยังคงต้องการบางสิ่งบางอย่างที่อยู่สูงมากกว่านั้น หรือบางอย่างที่มนุษย์ยังคงตั้งคำถามและแสวงหากันอยู่ ตลอดเวลาของประวัติศาสตร์ ไม่ว่าจะเป็นนักปรัชญา หรือบุคคลทั่วไป ที่จะไม่ขนานนามหรือได้รับการยกย่องว่าเป็นบุคคลสำคัญหรือว่าเป็นใครก็ตาม หากแต่สิ่งที่มนุษย์นั้นแสวงหาก็แตกต่างกัน แต่สิ่งที่ดูเหมือนจะเป็นจุดสิ้นสุดหรือสิ่งสุดท้ายนั้น มนุษย์ก็ยังคง ตั้งคำถามและแสวงหากันนั้นเอง

 

 

อะไรเป็นสิ่งที่มนุษย์ควรมุ่งแสวงหากันมากที่สุด คำตอบนั้นมากมายนัก มนุษย์จึงดูเหมือนจะเป็นอะไรสักอย่างหนึ่งที่เติมไม่เต็ม ความต้องการทางกายใช่หรือไม่มีมนุษย์ต้องการจากการแสวงหา หรือความต้องการของจิตใจกันแน่ โลกธรรมแปด ลาภ ยศ สรรเสริญ สุข อันอาจกล่าวได้ว่าเป็นสิ่งที่มนุษย์ต้องการใช่หรือไม่ ดังกล่าวนี้เป็นสิ่งที่มนุษย์ต้องการหรือกำลังแสวงหากัน

 

ทำไมมนุษย์ต้องแสวง ผู้เขียนรู้สึกว่า หรืออาจเป็นความเข้าใจของตนเองก็ได้ว่า เพราะมนุษย์นั้นยังบกพร่อง มนุษย์เลียนรู้โลก  เรียนรู้โลก และรับรู้โลก สุดท้ายก็มีประสบการณ์ต่อโลก ด้วยอายตนะทั้ง ห้าหรือหก และพอที่จะสามารถประมวลผล อันเป็นความเข้าใจของตนได้ว่า มนุษย์นั้นแตกต่าง และเพราะความแตกต่างไม่เพียงต่อโลกเท่านั้น แม้แต่มนุษย์ด้วยกันเอง เพราะความแตกต่างนี้จึงเป็นเหตุที่มุ่งเพื่อการเติมเต็มอะไรบางอย่างเพื่อชดเชยความเป็นตัวตนด้วยความเป็นอื่น (otherness) จากสิ่งหรือบุคคลอื่นเข้ามาให้ตัวตนของตนมากที่สุด มนุษย์จึงแสวงหาเพื่อความไม่รู้สึกแปลกแยก

 

ความแปลกแยก [alienation ] เป็นสิ่งหนึ่งที่กัดกร่อนและทำลายตัวของมนุษย์ให้ล้าหรือเหน็ดเหนื่อยไปทั้งดวงจิต วิญญาณ หรือร่างกาย  คำตอบที่ทำไมมนุษย์ต้องแสวงหาจึงเพื่อการจัดการความเป็นอื่นและเพื่อความแปลกแยกของมนุษย์เอง

 

 

ข้อพิจารณาความเป็นอื่น

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน คนวัยเรียนรู้ความเห็น (0)