คุณที่ประสบปัญหาเวลาเหลาดินสอ  มักจะหัก และใช้ได้ไม่นานก็จะเขียนไม่ลื่นมือ ให้คุณเปลี่ยนวิธีเหลาเสียใหม่ คือเหลาให้แบนอย่างปากเป็ด ไม่ต้องแหลม เวลาเขียนจะรู้สึกหักยากไม่ทู่เร็ว