สารสนเทศกับการพัฒนาท้องถิ่น

สารสนเทศ

การนำระบบสารสนเทศ และการจัดหาเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้สนับสนุนกลยุทธ์ ของเทศบาลตำบลดอนสัก  อำเภอดอนสัก  จังหวัดสุราษฎร์ธานี

                การนำระบบสารสนเทศ และการจัดหาเทคโนโลยีสารสนเทศ มาใช้สนับสนุนกลยุทธ์ เพื่อให้การพัฒนาเป็นไปตามพันธกิจ และบรรลุวิสัยทัศน์ขององค์กร  ตามพันธกิจที่ได้  กำหนดไว้ว่า   พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ  เพื่อการศึกษา  การบริหาร  และการบริการให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น  เพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการที่ดี   วัตถุประสงค์และจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาเทศบาลตำบลดอนสัก   กำหนดไว้ว่า  นำระบบเทคโนโลยี  และสารสนเทศ  ที่ทันสมัยมาใช้ในการบริหารทั้งภาครัฐและเอกชน เพื่อความรวดเร็วในการบริการ และเพิ่มประสิทธิภาพของงาน ตลอดจนนำเทคโนโลยี และระบบสารสนเทศที่ทันสมัยมาใช้ในการศึกษาทุกระดับ  ดังนั้น การนำระบบสารสนเทศ และการจัดหาเทคโนโลยีสารสนเทศ มาสนับสนุนเพื่อ วัตถุประสงค์ นั้น  แยกได้   2   ลักษณะ  ดังนี้

                  1.       การนำเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัยมาใช้ในการทั้งภาครัฐและเอกชนเพื่อความรวดเร็วในการบริการ และเพิ่มประสิทธิภาพของงาน    ในประเด็นนี้เป็นมีเป้าหมายในการนำระบบสารสนเทศ และการจัดหาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการบริการให้กับประชาชน  เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริการและเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาขององค์กร  ต้องดำเนินการสนับสนุนระบบสารสนเทศ และการจัดหาเทคโนโลยีสารสนเทศ ดังนี้     

                        1.1   ระบบการจัดการฐานข้อมูล   เพื่อให้การให้การบริการประชาชนมีความสะดวก และรวดเร็วมากยิ่งขึ้น องค์กรจะต้องจัดวางฐานข้อมูลอย่างเป็นระบบ เพื่อลดความซ้ำซ้อนของข้อมูล และเตรียมข้อมูลพร้อมใช้งานได้ตลอดเวลา  หน่วยงานต่างๆในองค์กรสามารถเข้าใช้ข้อมูลร่วมกันได้  โดยที่ข้อมูลนั้นมีความเป็นอิสระ สามารถสร้างข้อมูลขึ้นใหม่โดยไม่มีผลกระทบต่อฐานข้อมูลเดิม   อาจมีฐานข้อมูล ดังนี้                                                

                                     -   ฐานข้อมูลของบุคลากร                                                

                                     -  ฐานข้อมูลการเงิน การคลัง 

                                     -   ฐานข้อมูลของประชาชน  

                                     -  ฐานข้อมูลสถานประกอบการต่างๆ    

                                      -  ฐานข้อมูลแผนที่ภาษี                                                

                                      -  ฐานข้อมูลเครื่องมือเครื่องใช้ขององค์กร และฐานข้อมูลอื่นๆอีกที่มีความสำคัญต่อการบริหารงานองค์กรและการบริการประชาชนขององค์กร                  

                        1.2   ระบบรักษาความปลอดภัยข้อมูล   เป็นระบบที่นำมาใช้ในการป้องกันไม่ให้ผู้ที่ไม่ได้รับอนุญาตเข้ามาเรียกใช้หรือแก้ไขข้อมูลทีสำคัญ  ขององค์การ  โดยดำเนินการดังนี้-          กำหนดชั้นความสำคัญของข้อมูล-          การกำหนดชั้นความปลอดภัยของข้อมูล  -          กำหนดผู้รับผิดชอบ -          และกำหนด  PASSWORD  การเข้าถึงข้อมูล                                     

                         1.3   ระบบการจัดหาคอมพิวเตอร์     คอมพิวเตอร์เป็นอุปกรณ์สำคัญที่นำมาใช้ในเป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการองค์กรที่มีประสิทธิภาพ  เช่น  การจัดเก็บข้อมูล  การใช้ผลิตและจัดทำเอกสาร  ฯลฯ   ซึ่งในการจัดหาคอมพิวเตอร์ต้องจัดหาคอมพิวเตอร์ ที่มีประสิทธิภาพในการทำงานให้เหมาะสมกับองค์กร และสามารถที่จะปรับปรุงประสิทธิภาพของเครื่องและรองรับเทคโนโลยีได้ในอนาคต เพื่อเป็นการประหยัดงบประมาณขององค์กร     

                          1.4  ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการให้บริการประชาชน   การบริการประชาชนให้มี ความสะดวกและรวดเร็ว เป็นวัตถุประสงค์อย่างหนึ่งที่ต้องดำเนินการให้เป็นไปตามพันธกิจ และหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  นอกจากระบบสารสนเทศแล้ว เทคโนโลยีเป็นอีกอย่างหนึ่งที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพต่อการให้บริการประชาชน ในปัจจุบันหน่วยงานต่างๆ ได้ประยุกต์ใช้ระบบเทคโนโลยีต่างๆที่หลากหลายในการให้บริการประชาชน  เทศบาลตำบลดอนสัก จึงต้องนำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการให้บริการประชาชนให้มีความสะดวกและรวดเร็ว  เช่น                                                 

                                   - ระบบการเชื่อมโยงฐานข้อมูล เพื่อนำมาใช้บริการประชาชน  ซึ่งจะทำให้มีความประหยัดเวลาในการสืบค้นข้อมูล -   การให้บริหารทางอินเตอร์เน็ต  ไม่ว่าจะเป็นการให้บริการข้อมูลข่าวสารหรือ การบริการต่างๆ    โดยเป็นการเพิ่มช่องทางการให้บริการแก่ประชาชนให้มีความหลากหลายและรวดเร็ว                                                  

                                     -   การตั้งศูนย์ การให้บริการร่วมของหน่วยงานในองค์กร    เช่น  การอนุญาต ก่อสร้างอาคารและการออกเลขที่บ้านสามารถดำเนินการร่วมกันได้ในจุดเดียว โดยความร่วมมือของกองช่าง และสำนักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลตำบลดอนสัก                                                   

                                        - การออกหน่วยร่วมบริการประชาชนในแต่ละชุมชน   โดยร่วมมือกับหลายๆหน่วยงานในการออกให้บริการประชาชน                                                   

                                        - การใช้ระบบโปรแกรมแผนที่ภาษีมาใช้ในการอำนายความสะดวกแก่ผู้มาเสียภาษี  ทำให้ประชาชนผู้มารับบริการได้รับบริการอย่างรวดเร็วยิ่งขึ้น                                                   

                                             -  การจัดตั้งศูนย์รับเรื่องร้องทุกของประชาชน   เช่น    การเปิดให้บริการสายด่วน  เพื่อเพิ่มช่องทางให้มีมากยิ่งขึ้น    การตั้งกล่องรับเรื่องราวต่างๆ จากประชาชน                                   

                1.5  ระบบการประเมินผล   เพื่อใช้เป็นที่ใช้เป็นเครื่องมือในการตรวจสอบประสิทธิภาพและประสิทธิผล( OUTPUT และ OUTCOME)  ขององค์กรว่าเป็นไปตามเป้าหมายหรือไม่ โดยการวางและ กำหนดตัวชี้วัดต่างๆ                                 

                 1.6  ระบบสารสนเทศสนับสนุนการตัดสินใจ   การตัดสินใจที่รวดเร็วของผู้มีอำนาจหน้าที่เป็นอีกหนึ่งที่เทศบาลตำบลดอนสัก ต้องดำเนินการระบบสารสนเทศสนับสนุนการตัดสินใจจึงมีความสำคัญและต้องมี  เช่น  โปรแกรม  Excel  เพื่อใช้สนับสนุนการจัดทำงบประมาณ  หรือระบบการจัดทำรายงานข้อมูลต่างๆของแต่ละหน่วยงาน  เป็นต้น   ทั้งนี้เพื่อให้การบริการและแก้ไขปัญหาของประชาชนเป็นไปอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ                                   

                1.7  ระบบบริหารและพัฒนาบุคลากร   บุคลากรเป็นสิ่งที่สำคัญต่อระบบการให้บริการประชาชน และเป็นหัวใจสำคัญขององค์กร  ดังนั้นการบริหารงานบุคคลที่มีประสิทธิภาพ การพัฒนาคนและการใช้คนให้ถูกกับงานจึงมีความสำคัญไม่แพ้เทคโนโลยีที่ทันสมัย  ซึ่งเทศบาลตำบลดอนสัก  ได้คำนึงถึงเรื่องนี้เป็นอย่างดี                                     

                 1.8  ระบบการรักษาและซ่อมบำรุงครุภัณฑ์ในการปฏิบัติงาน   เทศบาลตำบลดอนสักได้คำนึงถึงการปฏิบัติงานขององค์กรที่มีประสิทธิภาพ  จึงจำเป็นต้องมีการจัดระบบการบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์ให้สามารถใช้ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีความต่อเนื่อง  เพื่อให้สามารถบริการประชาชนได้อยู่เสมอ

                  2.       การนำเทคโนโลยีและระบบสารสนเทศที่ทันสมัยมาใช้ในการศึกษา    ในประเด็นนี้ เทศบาลตำบลดอนสัก คำนึงถึงความสำคัญของการศึกษาของเยาวชน และประชาชนทุกระดับให้มีความรู้และก้าวทันเทคโนโลยี  โดยเฉพาะในปัจจุบันเป็นยุคของ   IT  ซึ่งได้เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของการดำรงชีวิตของประชาชน  ดังนั้นการสนับสนุนระบบสารสนเทศและการจัดหาเทคโนโลยีสารสนเทศมาสนับสนุน  ต้องนำระบบต่างมาช่วยดำเนินการ ดังนี้                                   

                          2.1  ระบบฐานข้อมูลเพื่อสนับสนุนการศึกษา    ในระบบนี้จะประกอบไปด้วย                                                

                          -  ข้อมูล ประชากร  ข้อมูลนี้จะทำให้ทราบ จำนวนประชาชน ทั้งเพศชาย หญิง  ข้อมูลช่วงอายุของประชากร ฯลฯ                                                  

                          -ข้อมูลพื้นที่และสภาพภูมิศาสตร์ขององค์กร     เช่น  จำนวนชุมชน  พื้นที่ตั้งองค์กร  ลักษณะพื้นที่  ฯลฯ                                                

                           -  ข้อมูลระดับการศึกษาของประชากร    เป็นข้อมูลที่มีความสำคัญ ในการที่จะพิจารณาให้ความรู้แก่ประชาชน                                          

                           2.2 ระบบการจัดหาคอมพิวเตอร์ และสื่อการเรียนการสอนเพื่อการศึกษา    คอมพิวเตอร์และสื่อการเรียนการสอนด้านเทคโนโลยีสารสนเทศจึงเป็นอุปกรณ์สำคัญที่นำมาใช้ในเป็นเครื่องมือในการจัดการศึกษา และเป็นสื่อการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพในการศึกษาเทคโนโลยีของประชาชนทุกระบบ   การจัดหาคอมพิวเตอร์และสื่อการเรียนการสอนดังกล่าวจึงมีความสำคัญ เทศบาลตำบลดอนสัก จะต้องดำเนินการจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์และสื่อการเรียนการสอนสำหรับการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพที่เหมาะสมสำหรับการเรียนการสอนของประชาชน                                     

                            2.3 ระบบการจัดการศึกษาเทคโนโลยีสารสนเทศ การให้การศึกษาเทคโนโลยีสารสนเทศกับประชาชน  จำเป็นอย่างยิ่งต้องมีการจัดวางระบบการเรียนการสอนที่ดี เพื่อให้สามารถจัดการให้การศึกษาและให้ความรู้ด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ    นอกจากนี้การจัดบุคลากรที่มีความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศก็ต้องสรรหาบุคลากรที่สามารถให้ความรู้และถ่ายทอดความรู้เทคโนโลยีสารสนเทศให้กับผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพก็มีความสำคัญ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน คนถิ่นเดิม

คำสำคัญ (Tags)#การพัฒนาท้องถิ่น

หมายเลขบันทึก: 44274, เขียน: 11 Aug 2006 @ 11:23 (), แก้ไข: 24 Jun 2012 @ 03:17 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, ความเห็น: 1, อ่าน: คลิก


ความเห็น (1)

  • เป็นข้อมูลเทคนิควิธีการที่ดีและน่าสนใจมาก ๆ เลยครับ
  • ขอบพระคุณมาก ๆ ครับที่นำมาเผยแพร่ใน G2K ครับ