การลงทะเบียนเรียนในภาคเรียนที่ 1 /2554

ระดับประถมศึกษา

ลงรายวิชาบังคับ  5  วิชา

1. วิชา ภาษาอังกฤษพื้นฐาน พต 11001  =  3  หน่วยกิต

2. วิชาช่องทางการเข้าสู่อาชีพ  อช 11001  =  2  หน่วยกิต

3. วิชาศิลปศึกษา ทช 11003  =  2  หน่วยกิต

4. วิชาศาสนาและหน้าที่พลเมือง สค11002   =  2  หน่วยกิต

5. วิชาการพัฒนาตนเองชุมชนและสังคม  สค 11003   =  1  หน่วยกิต

รายวิชาเลือก

1.  การทำปุ่ยหมัก  อช 02008    =   1  หน่วยกิต

2.  การขยายพันธุ์พืช  อช 02010  =  1  หน่วยกิต

3.  เอกลักษณ์ไทยกับนาฎศิลป์พื้นบ้าน  ทช 12001  =  1  หน่วยกิต

4.  การเขียนโครงงาน  สค 12013  =   1  หน่วยกิต

รวมภาคเรียนนี้ลงทะเบียน  14  หน่วยกิต

ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

ลงรายวิชาบังคับ

1.  ภาษาอังกฤษพื้นฐาน  พต 21001  =  4  หน่วยกิต

2.  พัฒนาอาชีพให้มีความเข้มแข็ง  อช 21003  =  2  หน่วยกิต

3.  ศิลปศึกษา  ทช 21003 = 2  หน่วยกิต

4.  ศาสนาและหน้าที่พลเมือง  สค 21002  =  2  หน่วยกิต

5.  การพัฒนาตนเองชุมชนสังคม  สค  21003  =   1  หน่วยกิต

รายวิชาเลือก

1.  ระบำรำฟ้อน  ทช 22001   =  1  หน่วยกิต

2.  จิตรกรรมไทย  ทช  22002  =  1  หน่วยกิต

3.  ปฏิมากรรมไทย  ทช 22003  = 1  หน่วยกิต

4.  พุทธศาสนากับพระมหากษัตริย์ไทย  สค  22006  = 1 หน่วยกิต

5. ชุมชนแห่งการเรียนรู้  สค  22010  =  1  หน่วยกิต

รวมภาคเรียนนี้ลงทะเบียน  16  หน่วยกิต

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

รายวิชาบังคับ

1. ภาษาอังกฤษเพื่อชีวิตและสังคม  พต 31001  =  5  หน่วยกิต

2. พัฒนาอาชีพให้มีความมั่นคง  อช 31003  =  2  หน่วยกิต

3.ศาสนาและหน้าที่พลเมือง  สค 31002 =  2  หน่วยกิต

4. การพัฒนาตนเองชุมชนสังคม  สค 31003  =  1  หน่วยกิต

รายวิชาเลือก

1.  แผนพัฒนาความคิด  ทร 02010  =   1  หน่วยกิต

2.  การเขียนโครงการ  พท 32017  =  1  หน่วยกิต

3.  การทำปุ๋ยหมัก  อช 02008  =  1  หน่วยกิต

4.  การเกษตรผสมผสาน  อช 02015  =  2  หน่วยกิต

5.  การพัฒนาแผนและโครงการอาชีพ  อช  32001  =  3  หน่วยกิต

6.  บัญชีชาวบ้าน  ทช 02001  =  1  หน่วยกิต

7.  วิสาหกิจชุมชน  ทช 02002   =  1  หน่วยกิต

รวมลงทะเบียนเทอมนี้  20  หน่วยกิต