2 มิ.ย. 2554 วันสุดท้ายของสัปดาห์การไปฝึกสอน

Nittaya
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
หน้าที่ของครูไม่ใช่เพียงแค่สอนหนังสือเท่านั้น แต่ต้องสอนความเป็นคนให้แก่นักเรียนด้วย

วันนี้เป็นอีกวันที่ต้องเซตแลปอีกครั้งหนึ่งเรื่องเดิมที่เซตไปเมื่อว่านเพราะบางห้องยังดูไม่ครบ

นักเรียนชั้น ม.1/1 คาบที่ 2 ก็ทำการศึกษาและดูเซลล์อีกครั้งหนึ่ง ในคาบนี้ไม่มีอะไรมากนักเรียนดุ ให้ความสนใจดี มีการถามว่าเซลล์อะไร ใช้กำลังขยายเท่าไหร่  แล้วจะดูกำลังขยายอย่างไร (คุณครูพี่เลียงยังเข้าสอนอยู่)

คาบที่ 3-4 เป็นคิวของนักเรียนชั้น ม.1/4  ซึ่งชั่วโมงที่แล้วยังสอนเรื่องกล้องจุลทรศน์ไม่จบ  ก็เลยสอนต่อในต้นชั่วโมง... นักเรียนห้องนี้เป็นห้องที่เรียนไปได้ช้ากว่าห้องอื่นเพื่อให้เรียนทันกันคุณครูพี่เลี้ยงจึงเข้ามาทบทวนความรู้เรื่องที่เคยเรียนมาแล้ว และเพิ่มเติมในบางเรื่อง ก่อนที่จะให้ทำการศึกษาเรื่องความแตกต่างของเซลล์พืชและสัตว์ต่อไป....หลังจากนั้นนักเรียนก็ทำการศึกษาเซลล์พืชและเซลล์สัตว์จากกล้องจุลทรรศน์ที่เตรียมไว้ให้  และทำการบันทึกผลการศึกษา  และสรุปผลส่งในชั่วโมงต่อไป

คาบที่ 6-7  นักเรียนชั้น ม.1/3  ก็ศึกษาเรื่องเดียวกันทำการส่องกล้องจุลทรรศน์ บันทึกผล  และสรุปผลการศึกษาส่งในชั่วโมงถัดไปเช่นกัน

คาบที่ 8 ต้องไปร่วมประชุมกับคณะครูทั้งหมดของโรงเรียน  รวมทั้งนักศึกษาฝึกงานทั้งหมด (ประมาณ 20 คน ซึ่งมาจากหลายสถาบัน)  ประชุมกันหลายเรื่อง  รวมทั้งแนะนำนักศึกษาฝึกงานให้กับคณะครูในโรงเรียนรู้จัก  และบอกถึงหน้าที่ของนักศึกษาฝึกงานทุกคนว่าให้ทำหน้าที่ของตนให้ดี เน้นเรื่องให้ครูฝึกสอนปลูกฝังความเป็นระเบียบวินัยของนักเรียน คุณธรรม จริยธรรมต่าง ๆ หากเห็นนักเรียนผิดระเบียบก็ให้ตักเตือน แนะนำ เหมือนอย่างเป็นคุณครูคนหนึ่งจริง ๆ

ก็ได้ข้อคิดในการประชุมในครั้งนี้ เพราะถือว่าเราก็เป็นครูคนหนึ่งถึงแม้ตอนนี้จะเป็นเพียงครูฝึกสอนก็ตาม  หน้าที่ของครูไม่ใช่เพียงแค่สอนหนังสือเท่านั้น  แต่ต้องสอนความเป็นคนให้แก่นักเรียนด้วย  สอนให้เขาเป็นคนดี รู้จักคิด อะไรที่เห็นว่าไม่เหมาะไม่ควรก็บอก เตือนแนะนำ ด้วยความปรารถนาดีต่อนักเรียน....ซึ่งทั้งหมดนี้ล้วนเป็นหน้าที่ของครูทั้งนั้น  เราจะต้องเป็นคุณครูที่ดีให้ได้

  

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกการฝึกสอนของ Nittaya Pantamas (ภาคเรียนที่ 1/2554)ความเห็น (2)

เขียนเมื่อ 

ชื่อบันทึก ... ต้องมี "เนื้อหาเด่น" อยู่ในชื่อด้วยครับ

ดีกว่ามี "ฝึกสอนวันที่สอง ฝึกสอนวันที่สาม" ฯลฯ

วัน เดือน ปี ... เนื้อหาเด่น

รูปแบบนี้ดีกว่าครับ

แก้ไขนะครับ ;)

เขียนเมื่อ 

คำแนะนำจากบันทึกเพิ่มเติมครับ

บันทึก การตั้ง "ชื่อบันทึก" การฝึกสอนของนักศึกษา ป.บัณฑิต (สควค.) รุ่น ๑๔

ลองอ่านแล้วปรับดูนะครับ ;)...