สุภาษิต หมายถึง คำพูดที่เป็นคติ  ซึ่งเป็นคำพูดที่ใช้สอนเพื่อเตือนสติ และให้ประพฤติในสิ่งที่ดีงามและมีความถูกต้อง เป็นคำสั้น ๆ ง่ายๆไม่สลับซับซ้อน แต่มีความหมายที่ลึกซึ้งและเข้าใจได้ง่าย ( จากฝ่ายวิชาการ บริษัทสกายบุ๊กส์ จำกัด.สุภาษิต คำพังเพย และสำนวนไทย.พิมพ์ครั้งที่ 3.ปทุมธานี:บริษัท กายบุ๊กส์ จำกัด,2551

     สุภาษิต (น.) ถ้อยคำหรือข้อความที่กล่าวสืบต่อกันมาช้านานแล้วมีความหมายเป็นคติสอนใจเช่น รักยาวให้บั่นรักสั้นให้ต่อ น้ำเชี่ยวอย่าขวางเรือ. ( จากพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน 2552)