สรุปการวิจัยการศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

ชมพูนุท
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
วิทยาศาสตร์
ชื่อเรื่องวิจัย : การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาวิทยาศาสตร์ เรื่องโลกและการเปลี่ยนแปลง โดยการเขียนรายงานการค้นคว้า ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาที่ 2 โรงเรียนเพชรพิทยาคม อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์
ผู้วิจัย :

นายธีรพงษ์ แสงสิทธิ์
โปรแกรมวิชาประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

ปีการศึกษา : 2548
   
บทคัดย่อ
   
            การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาวิทยาศาสตร์ เรื่องโลกและการเปลี่ยนแปลง โดยการเขียนรายงานการค้นคว้า ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาที่ 2 โรงเรียนเพชรพิทยาคม อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาพัฒนาการของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาวิทยาศาสตร์ เรื่องโลกและการเปลี่ยนแปลง ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาที่ 2 โดยการเขียนรายงานการค้นคว้า และเพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาวิทยาศาสตร์ เรื่องโลกและการเปลี่ยนแปลง ก่อนเรียนและหลังเรียน ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาที่ 2 ด้วยการเขียนรายงานการค้นคว้า โดยมีประชากรเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาที่ 2 โรงเรียนเพชรพิทยาคม ที่กำลังเรียนในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2548 จำนวน 10 ห้อง และกลุ่มตัวอย่างเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาที่ 2 โรงเรียนเพชรพิทยาคม ที่กำลังเรียนในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2548 จำนวน 1 ห้อง มีนักเรียน 46 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ แผนการจัดการเรียนรู้ การเขียนรายงานการค้นคว้า และแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาวิทยาศาสตร์ เรื่องโลกและการเปลี่ยนแปลง สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ย และเปรียบเทียบความแตกต่างของคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ก่อนเรียนและหลังเรียน โดยใช้ T-test แบบ Dependent จากการวิจัยพบว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาวิทยาศาสตร์ เรื่องโลกและการเปลี่ยนแปลง ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาที่ 2 ที่เรียนด้วย การเขียนรายงานการค้นคว้า มีความก้าวหน้าเฉลี่ยเพิ่มขึ้น 2.26 คะแนน และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาวิทยาศาสตร์ เรื่องโลกและการเปลี่ยนแปลง ของนักเรียนที่เรียนด้วย การเขียนรายงานการค้นคว้า หลังเรียนไม่สูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การพัฒนาความเห็น (0)