กาญจนา
นางสาว กาญจนา อุ้ย เรืองมนตรี

สรุปงานการค้นคว้าอิสระ


การใช้บริการตอบคำถามและช่วยค้นคว้าผ่านโปรแกรมสนทนาออนไลน์

จากการค้นคว้าอิสระของ สุขุม ทองแสง 2551: การใช้บริการตอบคำถามและช่วยค้นคว้าผ่านโปรแกรมสนทนาออนไลน์ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (เทคโนโลยีการศึกษา) สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา ภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา ประธานกรรมการที่ปรึกษา: รองศาสตราจารย์ฉลองชัย สุรวัฒนบูรณ์

 

วิจัยเรื่อง                การใช้บริการตอบคำถามและช่วยค้นคว้าผ่านโปรแกรมสนทนาออนไลน์

ของมหาวิทยาราชภัฎจันทรเกษม

ความมุ่งหมายของการวิจัย

  1. ศึกษาข้อมูลทั่วไปของผู้ใช้บริการตอบคำถามและช่วยค้นคว้าผ่านโปรแกรม

สนทนาออนไลน์

  1. ศึกษาการใช้บริการตอบคำถามและช่วยค้นคว้าผ่านโปรแกรมสนทนาออนไลน์
  2. ศึกษาความต้องการในการใช้บริการตอบคำถามและช่วยค้นคว้าผ่านโปรแกรม

สนทนาออนไลน์ของนักศึกษาระดับปริญญาตรีภาคปกติสาขาสารสนเทศศาสตร์

มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

กลุ่มตัวอย่าง

นักศึกษาระดับปริญญาตรีภาคปกติสาขาสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ที่ใช้ในการวิจัย จำนวน 96 คนได้มาโดยวิธีสุ่มแบบเจาะจง

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย

แบบสอบถามเกี่ยวกับข้อมูลทั่วไป การใช้บริการตอบคำถามและช่วยค้นคว้าผ่านโปรแกรมสนทนาออนไลน์และความต้องการของผู้ใช้บริการตอบคำถามและช่วยค้นคว้าผ่านโปรแกรมสนทนาออนไลน์

สถิติที่ใช้ในการวิจัย

ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ยเลขคณิต ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและค่าสัมประสิทธิ์แอลฟา

กรอบแนวคิดในการวิจัย

ตัวแปรต้น 

  1. เพศ
  2. อายุ
  3. ระดับการศึกษา
  4. ระยะเวลาในการใช้บริการ

ตัวแปรตาม

  1. การใช้บริการตอบคำถามและช่วยค้นคว้าผ่านโปรแกรมสนทนาออนไลน์
  2. ความต้องการในการใช้บริการตอบคำถามและช่วยค้นคว้าผ่านโปรแกรมสนทนาออนไลน์

ผลการวิจัยพบว่า

1) ข้อมูลทั่วไปของผู้ใช้บริการตอบคำถามและช่วยค้นคว้าประกอบด้วย ผู้ใช้ที่เป็นเพศชายร้อยละ 58.3 เพศหญิงร้อยละ 41.7 อายุ 18-20 ปีมีจำนวนมากที่สุดรองลงมาอายุ 21-24 ปี ระดับการศึกษาเป็นนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ร้อยละ 61.5 นักศึกษาชั้นปีที่ 2 ร้อยละ 38.5 ระยะเวลาในการใช้บริการมากที่สุดคือ 2 ชั่วโมง (ร้อยละ39.2) รองลงมาคือ 1 ชั่วโมง (ร้อยละ36.3) ระดับปานกลาง 3-4 ชั่วโมง (ร้อยละ16.7) ลำดับน้อยที่สุด คือ 5-6 ชั่วโมง(ร้อยละ2)

2) การใช้บริการตอบคำถามและช่วยค้นคว้าผ่านโปรแกรมสนทนาออนไลน์พบว่าลำดับที่ 1 คือมีอุปกรณ์ที่จัดให้บริการตอบคำถามและช่วยค้นคว้าผ่านโปรแกรมสนทนาออนไลน์อยู่ในลำดับมากที่สุด (X=3.96) รองลงมาได้แก่สามารถใช้ประโยชน์จากการสืบค้นสารสนเทศ (X=3.93) ลำดับที่ 3 การใช้งานบริการค้นหาหนังสืออ้างอิง (X=3.84) ลำดับต่ำสุดการใช้งานบริการค้นหาสื่อมัลติมีเดีย (X=3.19)

 3) ความต้องการในการใช้บริการตอบคำถามและช่วยค้นคว้าผ่านโปรแกรมสนทนาออนไลน์ พบว่าลำดับที่ 1 คือความต้องการในการสืบค้นหนังสือประเภทตำราเรียน (X=3.47) รองลงมาได้แก่ควรมีการจัดอบรม/สัมมนาโปรแกรมสนทนาออนไลน์ให้นักศึกษา (X=3.11) ลำดับที่ 3 คือสามารถสอบถามปัญหาผ่านโปรแกรมสนทนาออนไลน์ได้รวดเร็วเมื่อมีปัญหา (X=2.70) และลำดับต่ำสุดคือควรมีการยืม-คืน ส่งให้ทางไปรษณีย์ (X=1.33)

ผู้วิจัย   สุขุม ทองแสง 2551    ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (เทคโนโลยีการศึกษา) สาขาวิชา

เทคโนโลยีการศึกษา ภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา

ประธานกรรมการที่ปรึกษา: รองศาสตราจารย์ฉลองชัย สุรวัฒนบูรณ์, ค.ม.111 หน้า

คำสำคัญ (Tags): #สรุปงาน NO 14
หมายเลขบันทึก: 442158เขียนเมื่อ 3 มิถุนายน 2011 17:40 น. ()แก้ไขเมื่อ 11 ธันวาคม 2012 13:45 น. ()สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน


ความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี