บทที่ 3  ระเบียบวิธีวิจัย    ได้พูดถึง ข้อมูลการเก็บตัวอย่าง หรือวิธีการดำเนินการวิจัยนั่นเอง โดยเก็บข้อมูลการวิจัย ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้คือ นิสิตปริญญาโทชั้นปีที่ 1 ภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษาจำนวน 59 คน ที่เรียนวิชาเทคนิคและกระบวนการอบรม ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2549  และเก็บจากกลุ่มตัวอย่าง กลุ่มตัวอย่างคือนิสิตระดับปริญญาโทสาขาเทคโนโลยีการศึกษา จำนวน 59 คน แบ่งเป็นกลุ่มที่เรียนโดยวิธีปกติ 29 คน กลุ่มที่เรียนโดยวิธีแบบผสมผสาน 30 คน โดยวิธีสุ่มแบบง่าย (simplerandom sampling) และแบ่งเป็นกลุ่มที่มีทักษะการจัดการตนเองสูง 32 คน กลุ่มที่มีทักษะการจัดการตนเองต่ำ 27 คนแบ่งโดยวิธีเจาะจงทั้งนี้ผู้วิจัยได้ประเมินโดยใช้แบบประเมินทักษะการจัดการเรียนรู้ด้วยตนเอง จากนั้นให้ทำแบบทดสอบก่อนเรียน   เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยประกอบ ด้วย1.บทเรียนบนเว็บวิชาเทคนิคและกระบวนการฝึกอบรม 2.แบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 3.แบบประเมินทักษะการจัดการเรียนรู้ด้วยตนเอง 4.แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้เรียน  การสร้างเครื่องมือ  ใช้แบบทดสอบก่อนเรียนและแบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา 169563   เทคนิคและกระบวนการฝึกอบรม   การวิเคราะห์ข้อมูลนำข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์ โดยวิธีการทางสถิติ  4 ขั้นตอน 

-วิเคราะห์เปรียบเทียบคะแนนก่อนเรียนและหลังเรียนของกลุ่มทดลองที่เรียน

โดยวิธีแบบผสมผสาน โดยใช้สถิติ dependent t-test

-วิเคราะห์เปรียบเทียบคะแนนหลังเรียนระหว่างกลุ่มทดลองที่เรียนโดยวิธี

ผสมผสานกับกลุ่มควบคุมที่เรียนโดยวิธีปกติ โดยใช้สถิติ Independent t-test

-วิเคราะห์เปรียบเทียบคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนระหว่างกลุ่ม

ที่มีทักษะการจัดการเรียนรู้ด้วยตนเองสูงกับกลุ่มที่มีทักษะการจัดการเรียนรู้ด้วยตนเองต่ำโดยใช้

สถิติ Independent t-test

-วิเคราะห์ความพึงพอใจของผู้เรียนโดยวิธีผสมผสานโดยใช้สถิติ ร้อยละ