รายงานวิจัย เรื่องความแตกต่างผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (3)

kes
เทคโนโลยีทางการศึกษากับการเรียนรู้แบบผสมผสาน

บทที่ 3  ระเบียบวิธีวิจัย    ได้พูดถึง ข้อมูลการเก็บตัวอย่าง หรือวิธีการดำเนินการวิจัยนั่นเอง โดยเก็บข้อมูลการวิจัย ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้คือ นิสิตปริญญาโทชั้นปีที่ 1 ภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษาจำนวน 59 คน ที่เรียนวิชาเทคนิคและกระบวนการอบรม ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2549  และเก็บจากกลุ่มตัวอย่าง กลุ่มตัวอย่างคือนิสิตระดับปริญญาโทสาขาเทคโนโลยีการศึกษา จำนวน 59 คน แบ่งเป็นกลุ่มที่เรียนโดยวิธีปกติ 29 คน กลุ่มที่เรียนโดยวิธีแบบผสมผสาน 30 คน โดยวิธีสุ่มแบบง่าย (simplerandom sampling) และแบ่งเป็นกลุ่มที่มีทักษะการจัดการตนเองสูง 32 คน กลุ่มที่มีทักษะการจัดการตนเองต่ำ 27 คนแบ่งโดยวิธีเจาะจงทั้งนี้ผู้วิจัยได้ประเมินโดยใช้แบบประเมินทักษะการจัดการเรียนรู้ด้วยตนเอง จากนั้นให้ทำแบบทดสอบก่อนเรียน   เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยประกอบ ด้วย1.บทเรียนบนเว็บวิชาเทคนิคและกระบวนการฝึกอบรม 2.แบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 3.แบบประเมินทักษะการจัดการเรียนรู้ด้วยตนเอง 4.แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้เรียน  การสร้างเครื่องมือ  ใช้แบบทดสอบก่อนเรียนและแบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา 169563   เทคนิคและกระบวนการฝึกอบรม   การวิเคราะห์ข้อมูลนำข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์ โดยวิธีการทางสถิติ  4 ขั้นตอน 

-วิเคราะห์เปรียบเทียบคะแนนก่อนเรียนและหลังเรียนของกลุ่มทดลองที่เรียน

โดยวิธีแบบผสมผสาน โดยใช้สถิติ dependent t-test

-วิเคราะห์เปรียบเทียบคะแนนหลังเรียนระหว่างกลุ่มทดลองที่เรียนโดยวิธี

ผสมผสานกับกลุ่มควบคุมที่เรียนโดยวิธีปกติ โดยใช้สถิติ Independent t-test

-วิเคราะห์เปรียบเทียบคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนระหว่างกลุ่ม

ที่มีทักษะการจัดการเรียนรู้ด้วยตนเองสูงกับกลุ่มที่มีทักษะการจัดการเรียนรู้ด้วยตนเองต่ำโดยใช้

สถิติ Independent t-test

-วิเคราะห์ความพึงพอใจของผู้เรียนโดยวิธีผสมผสานโดยใช้สถิติ ร้อยละ

         

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน รวมรายงานวิจัยบทที่ 1-5 วิจัยความแตกต่างของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดย เกสร สังข์น้อย (KES) เลขที่ 67

คำสำคัญ (Tags)#นางสาวเกสร สังข์น้อย ป.โท กลุ่มบางบ่อ เลขที่ 67

หมายเลขบันทึก: 442156, เขียน: 03 Jun 2011 @ 17:28 (), แก้ไข: 11 Dec 2012 @ 13:45 (), สัญญาอนุญาต: ไม่สงวนสิทธิ์ใดๆ, ดอกไม้: 3, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)