การใช้เกมบัตรคำ

ชมพูนุท
พัฒนาการเขียนมาตราตัวสะกด

การวิจัย เรื่องการใช้เกมบัตรคำเพื่อพัฒนาการเขียนมาตราตัวสะกด ในวิชาภาษาไทย
ของ ผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2


ข้อมูลพื้นฐานของผู้วิจัย : นางวรรณา จันทรวงศ์ เป็นผู้ที่เข้ารับการอบรมเกี่ยวกับการวิจัยในชั้นเรียนหลายครั้ง และตัดสินใจทำวิจัยในชั้นเรียนเรื่องนี้เป็นเรื่องแรก โดยได้รับการสนับสนุนจากผู้บริหารโรงเรียน และผู้เชี่ยวชาญด้านการวิจัยในชั้นเรียนหลายท่าน

ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา
เนื่องจากในปัจจุบันนี้ความรู้และวิทยาการต่างๆ เพิ่มขึ้นและมีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว แต่การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในชั้นเรียนยังนิยมใช้วิธีการสอนให้จดจำเนื้อหาสาระต่างๆ ซึ่งเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้ผู้เรียนเกิดความเบื่อหน่าย ไม่สนใจต่อการเรียนวิชาภาษาไทยเท่าที่ควร ทำให้ผู้เรียนขาดทักษะในการคิดและการเขียนมาตราตัวสะกด

วัตถุประสงค์ของการวิจัย
เพื่อศึกษาและเปรียบเทียบผลการพัฒนาการเรียนวิชาภาษาไทย เรื่อง การเขียนมาตราตัวสะกดของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ด้วยการใช้เกมบัตรการเขียนมาตราตัวสะกด

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
ผู้เรียนมีเจตคติที่ดีต่อการเรียนวิชาภาษาไทย ผู้เรียนมีผลการพัฒนาการเรียนวิชาภาษาไทย เรื่อง การใช้เกมบัตรคำเพื่อ พัฒนาการเขียนมาตราตัวสะกด 

หลักการ ทฤษฎี เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
เกมบัตรคำการเขียนมาตราตัวสะกด เป็นสื่อการเรียนการสอนที่ผู้ทำการวิจัยและผู้เรียนได้ร่วมกันออกแบบและจัดทำขึ้นเพื่อประกอบการจัดกิจกรรมกระบวนการเรียนรู้  ซึ่งมีความสอดคล้องกับเนื้อหาการเรียนรู้ เพื่อช่วยให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพ

วิธีการดำเนินการวิจัย
การวิจัยได้ดำเนินไปตามขั้นตอนและมีสิ่งที่เกี่ยวข้องกัน
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นเครื่องมือที่ผู้ทำการวิจัยและผู้เรียนได้ร่วมกันออกแบบและสร้างขึ้นทั้งสิ้น ดังต่อไปนี้
แผนการสอนและเกมบัตรคำการเขียนมาตราตัวสะกด  ซึ่งสามารถวิเคราะห์ หาประสิทธิภาพของเกมการสอน แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ผู้ทำการวิจัยได้สร้างแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาไทย  โดยมีเนื้อหาสาระสอดคล้องกับจุดประสงค์การเรียนรู้และแนวคิดของผู้เรียน

วิธีการวิจัยและเก็บรวบรวมข้อมูล
ผู้ทำการวิจัยได้ดำเนินการจัดกิจกรรมกระบวนการเรียนรู้ด้วยเกมบัตรคำการเขียนมาตราตัวสะกด และเก็บรวบรวมข้อมูลตามขั้นตอน

วัตถุประสงค์ของการวิจัย
การทำการวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาและเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาไทย เรื่อง การใช้เกมบัตรคำเพื่อพัฒนาการเขียนคำคล้อง ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
1. แผนการสอน เรื่อง การเขียนมาตราตัวสะกด
2. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาไทย เรื่อง การใช้เกมบัตรคำเพื่อพัฒนาการเขียนมาตราตัวสะกดของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
3. บัตรคำการเขียนมาตราตัวสะกด

วิธีการวิจัยและเก็บรวบรวมข้อมูล
ผู้ทำการวิจัยได้ดำเนินการจัดกิจกรรมกระบวนการเรียนรู้โดยใช้บัตรคำการเขียนมาตราตัวสะกดทั้งนี้โดยได้ทำการทดสอบก่อนเรียน หลังจากนั้นใช้เวลาในการจัดกิจกรรมกระบวนการเรียนรู้โดยใช้บัตรการเขียนมาตราตัวสะกดเป็นเวลา 6 คาบ แล้วทำการทดสอบหลังเรียน

อภิปรายผลการวิจัย
ผลการศึกษาและเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาไทย เรื่อง การใช้เกมบัตรคำเพื่อพัฒนาการเขียนมาตราตัวสะกด ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ปรากฏว่า ผลสัมฤทธิ์เมื่อผู้วิจัยทำการจัด กิจกรรมกระบวนการเรียนรู้ด้วยเกมบัตรคำจะมีค่าสูงกว่าผลสัมฤทธิ์ก่อนการเรียน เพราะผู้เรียนเกิดทักษะและความชำนาญ 
ข้อเสนอแนะ
1. ควรมีการทำงานร่วมกันกับเพื่อนครูผู้สอนในโรงเรียน เพื่อร่วมกันจัดกิจกรรมส่งเสริมการเขียนมาตราตัวสะกด อันจะทำให้เกิดกิจกรรมที่ต่อเนื่องทุกระดับ
2. ควรมีการมอบรางวัลหรือเกียรติบัตร เพื่อให้ผู้เรียนเกิดความกระตือรือร้นต้องการสร้างผลงานที่มีคุณภาพยิ่งขึ้น
3. ควรทำการวิจัยเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้นวัตกรรมอื่น เช่น เพลง วีดิโอ เป็นต้น                  

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การพัฒนา

คำสำคัญ (Tags)#การใช้บัตรคำ

หมายเลขบันทึก: 441949, เขียน: 02 Jun 2011 @ 17:29 (), แก้ไข: 11 Dec 2012 @ 13:45 (), สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน, ดอกไม้: 1, ความเห็น: 1, อ่าน: คลิก


ความเห็น (1)

เขียนเมื่อ 

ให้กำลังใจ